f3: Vlastné ovládacie prvky (prehrávanie)

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte rolu priradenú tlačidlám fotoaparátu počas prehrávania.

MožnosťRolePopis
j[ tlačidlo AE-L/AF-L ]g[ Chrániť ]Stlačením ovládača ochránite aktuálny obrázok.
c[ Hodnotenie ]Keď stlačíte ovládací prvok, môžete stlačením 4 alebo 2 alebo otáčaním hlavného príkazového voliča zmeniť nastavenie hodnotenia pre zobrazenú snímku.
p[ Zoom zapnúť/vypnúť ]Stlačením ovládacieho prvku priblížite zobrazenie na oblasť okolo aktuálneho zaostrovacieho bodu (miera priblíženia je zvolená vopred). Opätovným stlačením zrušíte priblíženie.
  • Ak chcete zvoliť pomer zväčšenia, zvýraznite [ Zoom on/off ] a stlačte 2 .
  • Priblíženie je dostupné pri prehrávaní na celej obrazovke aj pri prehrávaní miniatúr.
[ žiadne ]Kontrola nemá žiadny účinok.
k[ tlačidlo OK ]* n[ zapnutie/vypnutie miniatúry ]Stlačením ovládacieho prvku môžete prepínať medzi prehrávaním celej snímky, prehrávaním 4-, 9- a 72-snímkových miniatúr a prehrávaním podľa kalendára.
o[ Zobraziť histogramy ]Počas stlačenia ovládacieho prvku sa zobrazí histogram. Zobrazenie histogramu je dostupné pri prehrávaní na celej obrazovke aj pri prehrávaní miniatúr.
p[ Zoom zapnúť/vypnúť ]Stlačením ovládacieho prvku priblížite zobrazenie na oblasť okolo aktuálneho zaostrovacieho bodu (miera priblíženia je zvolená vopred). Opätovným stlačením zrušíte priblíženie.
  • Ak chcete zvoliť pomer zväčšenia, zvýraznite [ Zoom on/off ] a stlačte 2 .
  • Priblíženie je dostupné pri prehrávaní na celej obrazovke aj pri prehrávaní miniatúr.
u[ Vybrať priečinok ]Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte dialógové okno [ Choose folder ], v ktorom môžete vybrať priečinok na prehrávanie.
  1. Bez ohľadu na vybratú možnosť sa stlačením J pri zobrazení videa na celú snímku spustí prehrávanie videa.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu