Intervalové snímanie s časovačom

 1. G tlačidlo
 2. C menu snímania fotografií

Fotografujte vo vybratom intervale, kým sa nezaznamená určený počet záberov. Pri použití intervalového časovača vyberte iný režim spustenia ako E .

MožnosťPopis
[ Štart ]Spustite intervalové snímanie. Snímanie sa začne buď po 3 s ([ Now ] vybraté pre [ Choose start day/time ]) alebo vo vybranom dátume a čase ([ Choose day/time ]). Snímanie bude pokračovať vo zvolenom intervale, kým sa nenasnímajú všetky zábery.
[ Vyberte deň/čas začiatku ]Vyberte možnosť spustenia. Ak chcete začať fotografovať okamžite, vyberte možnosť [ Now ]. Ak chcete začať fotografovať vo vybranom dátume a čase , vyberte možnosť [ Choose day/ time ].
[ Interval ]Zadajte interval medzi zábermi v hodinách, minútach a sekundách.
[ Intervaly × snímky/interval ]Vyberte počet intervalov a počet záberov na interval.
[ Vyhladenie expozície ]Výber [ On ] umožňuje fotoaparátu upraviť expozíciu tak, aby zodpovedala predchádzajúcemu záberu.
 • Veľké zmeny jasu objektu počas snímania môžu spôsobiť zjavné odchýlky v expozícii. Dá sa to vyriešiť skrátením intervalu medzi zábermi.
 • Vyhladenie expozície sa neprejaví v režime M , ak je v ponuke snímania fotografií vybratá možnosť [ Off ] pre položku [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ].
[ Tiché fotografovanie ]Ak chcete stlmiť uzávierku a odstrániť vibrácie, ktoré vytvára počas snímania, vyberte možnosť [ On ].
 • Výberom možnosti [ On ] sa fotoaparát úplne nestlmí. Zvuky fotoaparátu môžu byť stále počuteľné, napríklad pri automatickom zaostrovaní alebo nastavovaní clony, v druhom prípade najvýraznejšie pri clonách menších (tj pri vyšších clonových číslach) ako f/5,6.
[ Priorita intervalu ]
 • [ On ]: Aktivujte prioritu intervalu, aby ste zabezpečili, že snímky nasnímané v režimoch P a A sa nasnímajú vo zvolenom intervale.
  • Vyberte [ Release ] pre užívateľské nastavenie a2 [ AF-S priority selection ], keď je pre režim zaostrovania zvolené AF-S , a pre užívateľské nastavenie a1 [ AF-C priority selection ], keď je zvolené AF-C .
  • Ak je položka [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ] v ponuke snímania fotografií nastavená na [ On ], nastavte [ Minimum shutter speed ] tak, aby bola kratšia ako interval snímania.
 • [ Off ]: Vypnutie priority intervalu, aby sa zabezpečilo, že fotografie budú správne exponované.
[ Zaostrenie pred každým záberom ]Ak je vybratá možnosť [ On ], fotoaparát zaostrí medzi jednotlivými zábermi.
[ Možnosti ]Skombinujte intervalové fotografovanie s ďalšími možnosťami.
 • [ AE bracketing ]: Vykonajte stupňovanie expozície počas intervalového fotografovania.
 • [ Časozberné video ]: Pomocou fotografií nasnímaných počas intervalového fotografovania vytvorte časozberné video s pomerom strán 16:9.
  • Fotoaparát ukladá fotografie aj časozberné video.
  • Výber [ 1:1 (16×16) ] pre [ Choose image area ] v ponuke snímania fotografií deaktivuje spúšť.
  • Videá vytvorené pomocou funkcie [ Time-lapse video ] sa zaznamenávajú vo farebnom priestore [ sRGB ] bez ohľadu na možnosť vybratú pre položku [ Color space ] v ponuke snímania fotografií.
 • [ Off ]: Počas intervalového fotografovania nevykonávajte ďalšie operácie.
[ Spustenie priečinka úložiska ]Zvýraznite možnosť a stlačením 2 vyberte ( M ) alebo zrušte výber ( U ).
 • [ New folder ]: Pre každú novú sekvenciu sa vytvorí nový priečinok.
 • [ Obnoviť číslovanie súborov ]: Číslovanie súborov sa obnoví na 0001 pri každom vytvorení nového priečinka.

Intervalové fotografovanie

Pred streľbou

 • Urobte skúšobný záber pri aktuálnych nastaveniach.
 • Pred pokračovaním vyberte v ponuke nastavenia položku [ Time zone and date ] a uistite sa, že sú hodiny fotoaparátu nastavené na správny čas a dátum.
 • Aby ste predišli strate napájania počas snímania, odporúčame použiť jeden z nasledujúcich zdrojov napájania:
  • Plne nabitá batéria
  • Voliteľný nabíjací AC adaptér EH‑7P
  • Voliteľný sieťový adaptér EH‑8P s káblom USB UC‑E25 (s konektormi typu C na oboch koncoch)
  • Prenosné nabíjačky (powerbanky)
 1. V ponuke snímania fotografií zvýraznite položku [Interval timer shooting/Intervalové snímanie s časovačom].

  Stlačením 2 vyberte zvýraznenú položku a zobrazte možnosti intervalového snímania.
 2. Upravte nastavenia intervalového časovača.
  • Vyberte deň a čas začiatku.
   Zvýraznite [ Choose start day/time ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite možnosť a stlačte J
   • Ak chcete okamžite začať snímať, vyberte položku [ Now ].
   • Ak chcete začať snímať vo vybranom dátume a čase, vyberte možnosť [ Choose day/time ]. Vyberte dátum a čas a stlačte J
  • Vyberte interval medzi zábermi.
   Zvýraznite [ Interval ] a stlačte 2 .
   Vyberte interval (v hodinách, minútach a sekundách) a stlačte J .
  • Vyberte počet záberov na interval.
   Zvýraznite [ Intervals×shots/interval ] a stlačte 2 .
   Zvoľte počet intervalov a počet záberov na interval a stlačte J .
   • Ak je v režime snímania jednotlivých snímok počet záberov v intervale nastavený na dva alebo viac, fotografie pre každý interval sa budú snímať rýchlosťou pre režim sériového snímania s vysokou rýchlosťou.
   • Keď je vybratá možnosť [ Off ] pre [ Silent photography ], maximálny počet intervalov sa bude líšiť podľa počtu záberov na interval.
  • Povoliť alebo zakázať vyhladzovanie expozície.
   Zvýraznite [ Exposure smoothing ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite možnosť a stlačte J
   • Výber [ On ] umožňuje fotoaparátu upraviť expozíciu tak, aby zodpovedala predchádzajúcemu záberu.
  • Povoliť alebo zakázať tiché fotografovanie.
   Zvýraznite [ Tiché fotografovanie ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite možnosť a stlačte J
  • Vyberte možnosť priority intervalu.
   Zvýraznite [ Interval priority ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite možnosť a stlačte J
  • Vyberte, či má fotoaparát zaostrovať medzi zábermi.
   Zvýraznite [ Zaostrenie pred každým záberom ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite možnosť a stlačte J
  • Vyberte ďalšie možnosti.
   Zvýraznite [ Možnosti ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite [ AE bracketing ] alebo [ Time-lapse video ] a stlačte J .
   • Ak ste vybrali [ AE bracketing ], vyberte hodnoty pre [ Number of shots/Počet záberov ] a [ Increment/ Prírastok ]; ak ste vybrali [ Time-lapse video ], vyberte nastavenie pre [ Frame size/frame rate ].
  • Vyberte možnosti počiatočného priečinka.
   Zvýraznite [ Staring storage folder ] a stlačte 2 .
   Vyberte požadované možnosti a pokračujte stlačením J
 3. Zvýraznite [Start] a stlačte J .
  • Ak ste v kroku 2 zvolili [ Now ] pre [ Choose start day/time ], snímanie sa spustí po troch sekundách.
  • V opačnom prípade sa snímanie spustí v čase vybratom pre [ Choose start day/time ] > [ Choose day/time ].
  • Počas snímania sa displej vypne.
  • Snímanie bude pokračovať vo zvolenom intervale, kým sa nenasnímajú všetky zábery.

Počas streľby

 • Počas intervalového fotografovania bude indikátor prístupu na pamäťovú kartu blikať.
 • Ak sa displej zapne stlačením tlačidla spúšte do polovice, zobrazí sa hlásenie [ Interval timer shooting ] a ikona Q bude blikať.

Pozastavenie intervalového fotografovania

Intervalové fotografovanie je možné medzi jednotlivými intervalmi pozastaviť stlačením J alebo výberom [ Interval timer shooting ] v ponuke fotografovania, zvýraznením [ Pause ] a stlačením J . Upozorňujeme, že ponuky sa po stlačení tlačidla G nemusia zobraziť, ak je čas vybratý pre položku [ Interval ] veľmi krátky.

 • Ak je pre položku [ Options ] vybratá možnosť [ Time-lapse video ], stlačením J medzi intervalmi sa ukončí intervalové fotografovanie.

Obnovuje sa intervalové snímanie

Intervalové snímanie s časovačom možno obnoviť podľa popisu nižšie.

 • Okamžité obnovenie snímania:
  Zvýraznite [ Restart ] a stlačte J .
 • Obnovenie snímania v určenom čase:
  Vyberte [ Restart option ], zvýraznite [ Choose day/time ] a stlačte 2 .
  Vyberte počiatočný dátum a čas a stlačte J
  Zvýraznite [ Restart ] a stlačte J

Ukončuje sa intervalové snímanie

Ak chcete ukončiť intervalové fotografovanie pred nasnímaním všetkých fotografií, vyberte položku [ Interval timer shooting ] v ponuke fotografovania, zvýraznite [ Off ] a stlačte J . Upozorňujeme, že ponuky sa po stlačení tlačidla G nemusia zobraziť, ak je čas vybratý pre položku [ Interval ] veľmi krátky. V takom prípade budete musieť stlačiť J na pozastavenie intervalového fotografovania a potom vybrať [ Interval timer shooting ] v ponuke fotografovania, zvýrazniť [ Off ] a stlačiť J .

Intervalové fotografovanie

 • Zvoľte dlhší interval, než je čas potrebný na zhotovenie zvoleného počtu záberov pri predpokladanej rýchlosti uzávierky. Upozorňujeme, že počas skutočného intervalového fotografovania musí fotoaparát nielen zhotovovať zábery vo zvolenom intervale, ale musí mať aj dostatok času na dokončenie expozície a vykonanie takých úloh, ako je spracovanie fotografií. Ak je interval príliš krátky na nasnímanie zvoleného počtu fotografií, fotoaparát môže preskočiť na ďalší interval bez snímania.
 • Ak je interval príliš krátky, celkový počet nasnímaných záberov môže byť menší ako počet vybratý pre [ Intervals×shots/interval ].
 • Ak používate blesk, vyberte interval dlhší, než je čas potrebný na nabitie blesku. Ak je interval príliš krátky, blesk sa môže spustiť pri menšom výkone, než je potrebný na plnú expozíciu.
 • Ak snímanie nemôže pokračovať pri aktuálnych nastaveniach – napríklad ak je rýchlosť uzávierky nastavená na „ Bulb “ alebo „ Time “, [ Interval ] je [ 00:00'00" ] alebo čas začiatku je kratší ako minúta – na monitore sa zobrazí varovanie.
 • Intervalové fotografovanie sa nespustí, ak je vybratá možnosť [ Zap. ] pre obe položky [ Tiché fotografovanie ] aj [ Priorita intervalu ] a [ 00:00'0,5" ] pre [ Interval ].
 • Ak je vybratá možnosť [ On ] pre [ Silent photography ] alebo [ Time-lapse video ] pre [ Options ], časovač pohotovostného režimu počas intervalového fotografovania nevyprší, bez ohľadu na možnosť vybratú pre užívateľské nastavenie c3 [ Power off delay ] > [ Časovač pohotovostného režimu ].
 • Ak je pamäťová karta plná, intervalový časovač zostane aktívny, ale nezhotovia sa žiadne snímky. Vložte ďalšiu pamäťovú kartu a pokračujte v snímaní ( Pozastavenie intervalového fotografovania ).
 • Intervalové snímanie s časovačom sa pozastaví, ak:
  • Fotoaparát sa vypne a znova zapne (keď je fotoaparát vypnutý, batérie a pamäťové karty možno vymeniť bez ukončenia intervalového fotografovania)
  • E je zvolený pre režim uvoľnenia
 • Zmena nastavení fotoaparátu počas aktívneho intervalového časovača môže spôsobiť ukončenie snímania.

Režim uvoľnenia

Bez ohľadu na vybratý režim snímania fotoaparát nasníma určený počet záberov v každom intervale.

Úprava nastavení medzi zábermi

Medzi jednotlivými zábermi je možné prezerať obrázky a upravovať nastavenia snímania a ponuky. Upozorňujeme však, že monitor sa vypne a snímanie bude pokračovať niekoľko sekúnd pred nasnímaním ďalšieho záberu.

Intervalové fotografovanie: Obmedzenia

Intervalové fotografovanie nie je možné kombinovať s niektorými funkciami fotoaparátu, vrátane:

 • nahrávanie videa,
 • dlhodobé expozície (“Bulb” alebo “Time”),
 • samospúšť,
 • bracketing,
 • HDR (vysoký dynamický rozsah),
 • viacnásobné expozície a
 • posun zaostrenia.

Keď je pre [Tiché fotografovanie] vybratá možnosť [Zap.]

Výberom [ Zapnuté ] pre [ Tiché fotografovanie ] deaktivujete niektoré funkcie fotoaparátu, vrátane:

 • Citlivosť ISO Hi 1 a Hi 2,
 • fotografovanie s bleskom,
 • redukcia šumu pri dlhej expozícii a
 • redukcia blikania.

Nastavenia intervalového časovača

Vypnutie fotoaparátu alebo výber nového režimu snímania neovplyvní nastavenia intervalového fotografovania.