Informácie o fotografii

Informácie o fotografii sa prekrývajú so snímkami zobrazenými v režime prehrávania na celej obrazovke. Stlačením 1 , 3 alebo tlačidla DISP môžete prechádzať informáciami o fotografii, ako je znázornené nižšie.

1Informácie o súbore
2Údaje o expozícii 1
3Zvýraznite zobrazenie 1
4Histogram RGB 1
5Údaje o streľbe 1, 2
6Údaje o polohe 3
7Prehľadné údaje 1
8Žiadne (iba obrázok) 1
 1. Zobrazuje sa iba vtedy, ak je vybratá zodpovedajúca možnosť pre položku [ Playback display options ] v ponuke prehrávania.
 2. Zoznam údajov o snímaní má viacero stránok, ktoré je možné zobraziť stlačením 1 alebo 3 .
 3. Údaje o polohe sa zobrazia iba vtedy, ak sú vložené do obrázka v čase jeho zhotovenia.

Informácie o súbore

1Stav ochrany ( Ochrana obrázkov pred vymazaním )
2Indikátor retušovania ( N Ponuka retušovania: Vytváranie retušovaných kópií )
3Označenie odovzdania ( Vyberte na odovzdanie )
4Bod zaostrenia* ( Fotografovanie (b auto) )
5Počet snímok/celkový počet snímok
6Kvalita obrazu ( Kvalita obrazu )
7Veľkosť obrazu ( Veľkosť obrazu )
8Oblasť obrázka ( Vyberte oblasť obrázka )
9Čas nahrávania ( Časové pásmo a dátum )
10Dátum záznamu ( Časové pásmo a dátum )
11Hodnotenie ( Hodnotiť obrázky )
12Názov priečinka ( Úložný priečinok )
13Názov súboru ( Pomenovanie súboru )
 1. Zobrazuje sa len vtedy, ak je v ponuke prehrávania vybratá možnosť [ Focus point ] pre [ Playback display options ].

Údaje o expozícii

1Číslo priečinka – číslo snímky ( Úložný priečinok )
2Režim snímania ( Volič režimov )
3Rýchlosť uzávierky ( S (automatický režim s prioritou uzávierky) , M (manuálne) )
4Clona ( A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
5Hodnota kompenzácie expozície ( Tlačidlo E (kompenzácia expozície). )
6Citlivosť ISO* ( Tlačidlo S )
 1. Zobrazí sa červenou farbou, ak bola snímka nasnímaná v režime P , S , A alebo M so zapnutou automatickou reguláciou citlivosti ISO.

Zvýraznite zobrazenie

1Svetlá (oblasti, ktoré môžu byť preexponované)
2Číslo priečinka – číslo snímky ( Úložný priečinok )

RGB histogram

1Číslo priečinka – číslo snímky ( Úložný priečinok )
2Vyváženie bielej ( vyváženie bielej , vyváženie bielej , vyváženie bielej )
Teplota farby ( Výber teploty farieb )
Prednastavený manuál ( Prednastavený manuál )
Jemné doladenie vyváženia bielej ( Jemné doladenie vyváženia bielej )
3Histogram (kanál RGB)
4Histogram (červený kanál)
5Histogram (zelený kanál)
6Histogram (modrý kanál)

Priblíženie pri prehrávaní

Ak chcete priblížiť obrázok v zobrazení histogramu, stlačte X . Histogram sa aktualizuje tak, aby zobrazoval iba údaje pre časť obrázka viditeľnú na displeji. Pomocou multifunkčného voliča prejdite na oblasti rámčeka, ktoré nie sú viditeľné na monitore. Stlačením W ( Q ) oddialite.

Histogramy

Histogramy zobrazujú rozloženie tónov. Jas (tón) pixelov je vynesený na horizontálnej osi a počet pixelov na vertikálnej osi.

 • Ak obraz obsahuje objekty so širokým rozsahom jasov, rozloženie tónov bude relatívne rovnomerné.
 • Ak je obraz tmavý, rozloženie sa posunie doľava.
 • Ak je obraz jasný, rozloženie sa posunie doprava.

Zvýšenie kompenzácie expozície posunie distribúciu tónov doprava, zatiaľ čo zníženie kompenzácie expozície posunie distribúciu doľava. Histogramy môžu poskytnúť približnú predstavu o celkovej expozícii, keď jasné okolité osvetlenie sťažuje videnie obrázkov na monitore.

Zobrazenie histogramu

 • Histogramy RGB zobrazujú rozloženie tónov.
 • Histogramy fotoaparátu sa môžu líšiť od histogramov zobrazených v aplikáciách na spracovanie obrazu. Použite ich ako návod na skutočnú distribúciu tónov.

Údaje o streľbe

Pozrite si nastavenia platné v čase nasnímania obrázka. Zoznam údajov o snímaní má viacero stránok, ktoré je možné zobraziť stlačením 1 alebo 3 .

Základné údaje o streľbe

1Meranie ( Meranie )
Typ uzávierky ( d4: Typ uzávierky )
Rýchlosť uzávierky ( S (automatický režim s prioritou uzávierky) , M (manuálne) )
Clona ( A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
2Režim snímania ( Volič režimov )
Citlivosť ISO 1 ( Tlačidlo S )
3Hodnota kompenzácie expozície ( Tlačidlo E (kompenzácia expozície). )
Vyladenie optimálnej expozície 2 ( b3: Jemné doladenie optimálnej expozície )
4Ohnisková vzdialenosť
5Údaje o objektíve
6Režim zaostrenia ( Režim zaostrenia )
Režim oblasti AF ( Režim oblasti AF )
7Redukcia vibrácií ( Zníženie vibrácií )
8Vyváženie bielej 3 ( vyváženie bielej , vyváženie bielej , vyváženie bielej )
9Jemné doladenie vyváženia bielej ( Jemné doladenie vyváženia bielej )
10Farebný priestor ( Farebný priestor )
11Názov fotoaparátu
12Oblasť obrázka ( Vyberte oblasť obrázka )
13Číslo priečinka – číslo snímky ( Úložný priečinok )
 1. Zobrazí sa červenou farbou, ak bola snímka nasnímaná v režime P , S , A alebo M so zapnutou automatickou reguláciou citlivosti ISO.
 2. Zobrazuje sa, ak bolo užívateľské nastavenie b3 [ Fine-tune optimum exposure ] nastavené na inú hodnotu ako nula pre akúkoľvek metódu merania.
 3. Zahŕňa aj teplotu farieb pre snímky zhotovené pomocou 4 [ Auto ].

Flash dáta

Údaje o blesku sa zobrazujú len pre snímky zhotovené s voliteľnými bleskami ( Fotografovanie s bleskom na fotoaparáte , Fotografovanie s bleskom na diaľku ).

1Typ blesku
2Diaľkové ovládanie blesku
3Režim blesku ( Režimy blesku )
4Režim ovládania blesku ( Režim ovládania blesku )
Kompenzácia blesku ( Kompenzácia blesku )

Údaje Picture Control

Zobrazené položky sa líšia v závislosti od nastavenia Picture Control ktoré bolo aktivované pri nasnímaní obrázka.


Ďalšie údaje o streľbe

1Redukcia šumu pri vysokej ISO ( Vysoká ISO NR )
Redukcia šumu pri dlhej expozícii ( Dlhá expozícia NR )
2Aktívne D-Lighting ( Aktívne D-Lighting )
3Rozdiel v expozícii HDR ( HDR (vysoký dynamický rozsah) )
HDR vyhladenie ( HDR (vysoký dynamický rozsah) )
4Ovládanie vinetácie ( Ovládanie vinetácie )
5História retušovania ( N Ponuka retušovania: Vytváranie retušovaných kópií ).
Zmeny sú uvedené v použitom poradí.
6Komentár k obrázku ( Komentár k obrázku )

Informácie o autorských právach

Informácie o autorských právach sa zobrazia iba vtedy, ak boli zaznamenané pomocou položky [ Copyright information ] v ponuke nastavenia v čase nasnímania obrázka.

1fotograf ( Informácie o autorských právach )
2držiteľ autorských práv ( Informácie o autorských právach )

Údaje o polohe

Stránka s údajmi o polohe uvádza zemepisnú šírku, dĺžku a ďalšie údaje o polohe stiahnuté zo smartfónov alebo tabletov.

 • Uvedené položky sa líšia v závislosti od zariadenia, ktoré poskytuje údaje o polohe.
 • Údaje o polohe zobrazené pri videách sú tie, ktoré boli nahlásené na začiatku nahrávania.

Prehľad

1Počet snímok/celkový počet snímok
2Označenie odovzdania ( Vyberte na odovzdanie )
3Stav ochrany ( Ochrana obrázkov pred vymazaním )
4Indikátor retušovania ( N Ponuka retušovania: Vytváranie retušovaných kópií )
5Názov fotoaparátu
6Indikátor komentára k obrázku ( Komentár k obrázku )
7Indikátor údajov o polohe
8Histogram ( Histogramy )
9Kvalita obrazu ( Kvalita obrazu )
10Veľkosť obrazu ( Veľkosť obrazu )
11Oblasť obrázka ( Vyberte oblasť obrázka )
12Názov súboru ( Pomenovanie súboru )
13Čas nahrávania ( Časové pásmo a dátum )
14Dátum záznamu ( Časové pásmo a dátum )
15Názov priečinka ( Úložný priečinok )
16Hodnotenie ( Hodnotiť obrázky )

1Meranie ( Meranie )
2Režim snímania ( Volič režimov )
3Rýchlosť uzávierky ( S (automatický režim s prioritou uzávierky) , M (manuálne) )
4Clona ( A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
5Citlivosť ISO 1 ( Tlačidlo S )
6Ohnisková vzdialenosť
7Aktívne D-Lighting ( Aktívne D-Lighting )
8Picture Control ( Nastavte Picture Control , Nastavte Picture Control )
9Farebný priestor ( Farebný priestor )
10Režim blesku 2 ( Režimy blesku )
11Vyváženie bielej ( vyváženie bielej , vyváženie bielej , vyváženie bielej )
Teplota farby ( Výber teploty farieb )
Prednastavený manuál ( Prednastavený manuál )
Jemné doladenie vyváženia bielej ( Jemné doladenie vyváženia bielej )
12Kompenzácia blesku 2 ( Kompenzácia blesku )
Režim veliteľa 2
13Hodnota kompenzácie expozície ( Tlačidlo E (kompenzácia expozície). )
 1. Zobrazí sa červenou farbou, ak bola snímka nasnímaná v režime P , S , A alebo M so zapnutou automatickou reguláciou citlivosti ISO.
 2. Údaje o blesku sa zobrazujú len pre snímky zhotovené s voliteľnými bleskami ( Fotografovanie s bleskom na fotoaparáte , Fotografovanie s bleskom na diaľku ).