nastavenie citlivosti ISO

  1. G tlačidlo
  2. 1 menu nahrávania videa

Upravte nastavenia citlivosti ISO pre režim videa.

MožnosťPopis
[ Maximálna citlivosť ]

Vyberte hornú hranicu automatického ovládania citlivosti ISO, aby ste zabránili jej príliš vysokému zvýšeniu.

  • Vybraná hodnota slúži ako horný limit citlivosti ISO v režimoch P , S a A a keď je vybratá možnosť [ On ] pre [ Auto ISO control (režim M) ] v režime M .
[ Automatické ovládanie ISO (režim M) ]Ak vyberiete možnosť [ On ] a stlačíte tlačidlo J , fotoaparát automaticky nastaví citlivosť ISO pre režim videa v režime M. Ak vyberiete možnosť [ Off ], [ Citlivosť ISO (režim M) ] zostane pevne nastavená na hodnotu zvolenú používateľom.
  • Bez ohľadu na vybratú možnosť sa automatické ovládanie citlivosti ISO používa v iných režimoch ako M .
[ Citlivosť ISO (režim M) ]Citlivosť ISO pre režim M vyberte z hodnôt medzi 100 a 25 600.

Automatické ovládanie citlivosti ISO

  • Pri vysokých citlivostiach ISO sa môže zvýšiť „šum“ (náhodne rozmiestnené jasné pixely, hmla alebo čiary).
  • Pri vysokých citlivostiach ISO môže mať fotoaparát problémy so zaostrovaním.
  • Vyššie uvedenému možno predísť výberom nižšej hodnoty pre [ ISO citlivosti ] > [ Maximum sensitivity ].