f2: Vlastné ovládacie prvky (snímanie)

 1. G tlačidlo
 2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte operácie vykonávané v režime fotografie pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu alebo ovládacieho krúžku objektívu.

 • Vyberte roly, ktoré zohrávajú ovládacie prvky nižšie. Zvýraznite požadovaný ovládací prvok a stlačte J

  Možnosť
  w[ tlačidlo Fn1 ]
  y[ tlačidlo Fn2 ]
  j[ tlačidlo AE-L/AF-L ]
  k[ tlačidlo OK ]
  z[ tlačidlo nahrávania videa ]
  S[ Tlačidlo Fn objektívu ]
  3[ Tlačidlo Lens Fn2 ]
  l[ Ovládací krúžok objektívu ]
 • K týmto ovládacím prvkom možno priradiť tieto roly:
  Možnosťwyjk 1zS3l
  K[ Vybrať stredový bod zaostrenia ]44
  4[ Uložiť polohu zaostrenia ]4
  3[ Vyvolanie polohy zaostrenia ]4
  A[ AF-ON ]44444
  F[ Len zámok AF ]44444
  E[ AE lock (Hold) ]444444
  D[ AE lock (Reset on release) ]444444
  C[ Len uzamknutie AE ]44444
  B[ AE/AF lock ]44444
  r[ FV lock ]4444
  h[ c Zakázať/povoliť ]4444
  q[ Ukážka ]44444
  L[ maticové meranie ]4444
  M[ meranie so zdôrazneným stredom ]4444
  N[ Bodové meranie ]4444
  t[ Highlight-weighted metering ]4444
  1[ Zátvorkové prasknutie ]4444
  4[ + RAW ]44444
  n[ sledovanie predmetu ]4444
  L[ Tiché fotografovanie ]4444
  b[ Informačné zobrazenie živého náhľadu je vypnuté ]444444
  b[ Zobrazenie rámovej mriežky ]44444
  p[ Zoom zapnúť/vypnúť ]4444444
  O[ MOJE MENU ]44444
  3[ Prístup k hlavnej položke v MOJEJ PONUKE ]44444
  K[ Prehrávanie ]4444
  J[ Vyberte oblasť obrázka ]444
  8[ Kvalita/veľkosť obrázka ]444
  m[ Vyváženie bielej ]444
  h[ Nastaviť Picture Control ]444
  y[ Aktívne D-Lighting ]444
  w[ meranie ]444
  I / Y[ Režim blesku/kompenzácia ]444
  v[ Režim uvoľnenia ]44
  z[ Režim zaostrenia/režim oblasti AF ]444
  t[ Auto bracketing ]444
  $[ Viacnásobná expozícia ]444
  2[ HDR (vysoký dynamický rozsah) ]444
  z[ Režim oneskorenia expozície ]444
  W[ Focus peaking ]44
  w[ Vyberte číslo objektívu bez CPU ]444
  X[ Focus (M/A) ]4 2, 3
  q[ Clona ]4 3
  E[ kompenzácia expozície ]4 3
  9[ citlivosť ISO ]4 3
  [ žiadne ]44444444 3
  1. Bez ohľadu na vybratú možnosť, keď je pre režim AF oblasti vybratá možnosť [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (ľudia) ] alebo [ Auto-area AF (zvieratá) ], tlačidlo funguje len na spustenie objektu sledovanie AF ( AF so sledovaním objektu ).
  2. Dostupné len s kompatibilnými objektívmi.
  3. Bez ohľadu na vybratú možnosť je možné v režime manuálneho zaostrovania ovládací krúžok použiť iba na úpravu zaostrenia.
 • K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
  RolePopis
  K[ Vybrať stredový bod zaostrenia ]Stlačením ovládacieho prvku vyberiete stredný zaostrovací bod.
  4[ Uložiť polohu zaostrenia ]Stlačením a podržaním tlačidla Fn na objektíve sa zaregistruje poloha zaostrenia.
  Ďalšie informácie nájdete v časti „Uloženie polohy zaostrenia/Vyvolanie polohy zaostrenia“ v časti „Zaostrenie“ v časti „Základné nastavenia“ ( Uložiť polohu zaostrenia/vyvolať polohu zaostrenia ).
  3[ Vyvolanie polohy zaostrenia ]Stlačením tlačidla Fn2 na objektíve sa vyvolá poloha zaostrenia zaregistrovaná v [ Save focus position ].
  Ďalšie informácie nájdete v časti „Uloženie polohy zaostrenia/Vyvolanie polohy zaostrenia“ v časti „Zaostrenie“ v časti „Základné nastavenia“ ( Uložiť polohu zaostrenia/vyvolať polohu zaostrenia ).
  A[ AF-ON ]Stlačením ovládača sa spustí automatické zaostrovanie.
  F[ Len zámok AF ]Počas stlačenia ovládača sa zaostrenie zablokuje.
  E[ AE lock (Hold) ]Po stlačení ovládača sa expozícia uzamkne. Uzamknutie expozície nekončí uvoľnením uzávierky. Expozícia zostane zablokovaná, kým nestlačíte ovládač druhýkrát alebo kým nevyprší časovač pohotovostného režimu.
  D[ AE lock (Reset on release) ]Po stlačení ovládača sa expozícia uzamkne. Expozícia zostane zablokovaná, kým nestlačíte druhýkrát ovládač, neuvoľníte uzávierku alebo neuplynie časovač pohotovostného režimu.
  C[ Len uzamknutie AE ]Počas stlačenia ovládača sa expozícia uzamkne.
  B[ AE/AF lock ]Zaostrenie a expozícia sa uzamknú, keď je ovládač stlačený.
  r[ FV lock ]Stlačením ovládača uzamknete hodnotu záblesku pre voliteľné zábleskové jednotky; opätovným stlačením zrušíte uzamknutie FV.
  h[ c Zakázať/povoliť ]Ak je blesk momentálne zapnutý, vypne sa, kým stlačíte ovládací prvok. Ak je blesk momentálne vypnutý, pri stlačení ovládača sa zvolí synchronizácia prednej lamely.
  q[ Ukážka ]Podržaním ovládacieho prvku zobrazíte náhľad farby fotografie, expozície a hĺbky poľa.
  L[ maticové meranie ][ Matrix metering ] sa aktivuje, keď je ovládač stlačený.
  M[ meranie so zdôrazneným stredom ][ Center-weighted metering ] sa aktivuje, keď je ovládač stlačený.
  N[ Bodové meranie ][ Bodové meranie ] sa aktivuje, keď je ovládač stlačený.
  t[ Highlight-weighted metering ][ Highlight-weighted metering ] sa aktivuje pri stlačení ovládacieho prvku.
  1[ Zátvorkové prasknutie ]
  • Ak stlačíte ovládací prvok, keď je vybratá iná možnosť ako [ WB bracketing ] pre [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] v ponuke snímania fotografií v režime sériového snímania, fotoaparát nasníma všetky zábery v aktuálnom programe bracketingu a zopakujte sériu s bracketingom, kým je stlačené tlačidlo spúšte. V režime snímania jednotlivých snímok sa snímanie ukončí po prvej sérii bracketingu.
  • Ak je pre [ Auto bracketing set ] vybratá možnosť [ WB bracketing ], fotoaparát zhotoví snímky, kým bude stlačené tlačidlo spúšte, a na každý záber použije bracketing vyváženia bielej.
  4[ + RAW ]
  • Ak je pre kvalitu snímky aktuálne vybratá možnosť JPEG , zobrazí sa „ RAW “ a po stlačení ovládacieho prvku sa zaznamená kópia RAW s ďalšou snímkou nasnímanou. Pôvodné nastavenie kvality snímky sa obnoví, keď zložíte prst z tlačidla spúšte alebo znova stlačíte ovládací prvok, čím sa zruší [ + RAW ].
  • Kópie RAW sa zaznamenávajú s nastaveniami aktuálne vybranými pre položku [ RAW recording ] v ponuke snímania fotografií.
  n[ sledovanie predmetu ]Stlačením ovládacieho prvku, keď je pre režim oblasti AF vybratá možnosť [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (ľudia) ] alebo [ Auto-area AF (zvieratá) ], umožňuje sledovanie objektu; zaostrovací bod sa zmení na zameriavací kríž a monitor na zobrazenie sledovania objektu.
  • Ak chcete ukončiť automatické zaostrovanie so sledovaním objektu, znova stlačte ovládač alebo stlačte tlačidlo W ( Q ).
  L[ Tiché fotografovanie ]Stlačením ovládacieho prvku vykonáte tiché fotografovanie. Opätovným stlačením zrušíte tiché fotografovanie.
  b[ Informačné zobrazenie živého náhľadu je vypnuté ]Stlačením ovládacieho prvku skryjete ikony a informácie o snímaní na displeji. Ikony a informácie o snímaní je možné zobraziť opätovným stlačením tlačidla.
  b[ Zobrazenie rámovej mriežky ]Po každom stlačení tlačidla sa mriežka kompozície na displeji zmení medzi [ Off ], [ On (3×3) ] a [ On (4×4) ].
  p[ Zoom zapnúť/vypnúť ]Stlačením ovládacieho prvku priblížite zobrazenie na oblasť okolo aktuálneho zaostrovacieho bodu (miera priblíženia je zvolená vopred). Opätovným stlačením zrušíte priblíženie.
  O[ MOJE MENU ]Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte „MY MENU“.
  3[ Prístup k hlavnej položke v MOJEJ PONUKE ]Stlačením ovládača preskočíte na najvyššiu položku v „MY MENU“. Umiestnite často používané položky ponuky do hornej časti „MOJE MENU“, aby ste k nim mali rýchly prístup.
  K[ Prehrávanie ]Stlačením ovládača spustíte prehrávanie.
  J[ Vyberte oblasť obrázka ]Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča vyberte oblasť snímky.
  8[ Kvalita/veľkosť obrázka ]Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte možnosť kvality snímky a pomocným príkazovým voličom vyberte veľkosť snímky.
  m[ Vyváženie bielej ]Ak chcete vybrať možnosť vyváženia bielej, podržte tlačidlo a otáčajte hlavným príkazovým voličom. Niektoré možnosti ponúkajú podmožnosti, ktoré možno vybrať otáčaním pomocného príkazového voliča.
  h[ Nastaviť Picture Control ]Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča vyberte Picture Control .
  y[ Aktívne D-Lighting ]Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča upravte funkciu Active D-Lighting.
  w[ meranie ]Stlačte ovládač a otáčaním príkazového voliča vyberte možnosť merania.
  I / Y[ Režim blesku/kompenzácia ]Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim blesku a pomocného príkazového voliča nastavte výkon blesku.
  v[ Režim uvoľnenia ]Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim spustenia. Keď je režim snímania [ Continuous L ], môžete zmeniť nastavenie rýchlosti snímania otáčaním pomocného príkazového voliča, a keď je režim snímania [ Self-timer ], môžete zmeniť nastavenie času, kým sa spúšť uvoľnené otočením pomocného príkazového voliča.
  z[ Režim zaostrenia/režim oblasti AF ]Podržte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim zaostrenia, pomocného príkazového voliča vyberte režim oblasti AF.
  t[ Auto bracketing ]Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte počet záberov a pomocného príkazového voliča vyberte prírastok bracketingu alebo hodnotu Active D-Lighting.
  $[ Viacnásobná expozícia ]Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim a pomocného príkazového voliča vyberte počet záberov.
  2[ HDR (vysoký dynamický rozsah) ]Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim a pomocného príkazového voliča vyberte rozdiel expozície.
  z[ Režim oneskorenia expozície ]Stlačte ovládací prvok a otáčaním príkazového voliča vyberte oneskorenie spúšte.
  W[ Focus peaking ]Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte úroveň zvýraznenia a pomocným príkazovým voličom vyberte farbu zvýraznenia.
  w[ Vyberte číslo objektívu bez CPU ]Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním príkazového voliča vyberte číslo objektívu uložené pomocou položky [ Non-CPU lens data ] v ponuke nastavenia.
  X[ Focus (M/A) ]Automatické zaostrovanie je možné zmeniť otáčaním ovládacieho krúžku objektívu (automatické zaostrovanie s manuálnym ovládaním). Ovládací krúžok možno použiť na manuálne zaostrovanie, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice. Ak chcete znova zaostriť pomocou automatického zaostrovania, zdvihnite prst z tlačidla spúšte a potom ho znova stlačte do polovice.
  q[ Clona ]Otáčaním ovládacieho krúžku objektívu nastavte clonu.
  E[ kompenzácia expozície ]Otáčaním ovládacieho krúžku objektívu upravte kompenzáciu expozície.
  9[ citlivosť ISO ]Otáčaním ovládacieho krúžku objektívu nastavte citlivosť ISO.
  [ žiadne ]Kontrola nemá žiadny účinok.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu