a8: Zaoblenie zaostrovacieho bodu

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte, či sa výber zaostrovacieho bodu „obtáča“ od jedného okraja displeja k druhému. Ak je vybratá možnosť [ Wrap ], výber zaostrovacieho bodu sa bude „obtáčať“ zhora nadol, zdola nahor, sprava doľava a zľava doprava, takže napríklad stlačenie multifunkčného voliča 2 pri zaostrení na sa zvýrazní pravý okraj zobrazenia snímania vyberie zodpovedajúci zaostrovací bod na ľavom okraji displeja.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu