f4: Prispôsobenie príkazových voličov

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Prispôsobte si činnosť hlavného a vedľajšieho príkazového voliča.

Opačná rotácia

Obráťte smer otáčania príkazových voličov pre vybrané operácie.

  • Zvýraznite [ Exposure correction ] alebo [ Shutter speed/aperture ] a stlačením 2 zvoľte ( M ) alebo zrušte výber ( U ).
  • Stlačte J pre uloženie zmien a ukončenie.

Zmeniť hlavný/vedľajší

Obráťte úlohy hlavného a vedľajšieho príkazového voliča.

MožnosťPopis
[ nastavenie expozície ]Ak je vybratá možnosť [ On ], hlavný príkazový volič bude ovládať clonu a rýchlosť uzávierky pomocného príkazového voliča. Ak je vybratá možnosť [ On (Mode A) ], hlavný príkazový volič sa použije na nastavenie clony iba v režime A.
[ Nastavenie automatického zaostrovania ]Ak je vybratá možnosť [ On ] a [ Focus mode/AF-area mode ] bola priradená ovládaciemu prvku pomocou Custom Setting f2 [ Custom controls (shooting) ], môžete zvoliť režim AF-area podržaním ovládača a otáčaním hlavného príkazový volič a režim zaostrenia podržaním ovládacieho prvku a otáčaním pomocného príkazového voliča.

Menu a prehrávanie

Vyberte si úlohy, ktoré zohráva multifunkčný volič a príkazové voliče počas prehrávania a navigácie v ponuke.

MožnosťPopis
[ zapnuté ]Prehrávanie:
  • Hlavný príkazový volič možno použiť na výber snímky zobrazenej počas prehrávania na celej obrazovke. Pomocný príkazový volič možno použiť na preskočenie vpred alebo vzad podľa možnosti vybratej pre [ Posun rámčeka pomocného voliča ].
  • Počas prehrávania miniatúr možno hlavný príkazový volič použiť na zvýraznenie miniatúr a pomocný príkazový volič na stránku nahor alebo nadol.
menu* :
Na zvýraznenie položiek ponuky použite hlavný príkazový volič. Otočením pomocného príkazového voliča doprava zobrazíte podponuku pre zvýraznenú možnosť. Otočením doľava sa zobrazí predchádzajúca ponuka.
2[ Zapnuté (bez kontroly obrázka) ]Ako pre [ On ] s výnimkou toho, že príkazové voliče nemožno použiť na prehrávanie počas prezerania obrázkov.
[ Off ]Pomocou multifunkčného voliča vyberte snímku zobrazenú počas prehrávania na celej obrazovke alebo zvýraznite snímky alebo položky ponuky.
  1. Pomocný príkazový volič nemožno použiť na výber zvýraznených položiek. Ak chcete vybrať zvýraznené položky, stlačte J alebo 2 .

Posun rámu pomocného ciferníka

Vyberte operáciu vykonanú pri otáčaní pomocného príkazového voliča počas prehrávania na celej obrazovke. Táto možnosť je účinná len vtedy, keď je pre [ Menus and playback ] vybratá možnosť [ On ] alebo [ On (vylúčená kontrola obrázkov) ].

MožnosťPopis
[ 10 snímok ]Preskočenie dopredu alebo dozadu o 10 snímok naraz.
[ 50 snímok ]Preskočenie dopredu alebo dozadu o 50 snímok naraz.
c[ Hodnotenie ]Preskočenie na nasledujúci alebo predchádzajúci obrázok so zvoleným hodnotením. Ak chcete vybrať hodnotenie, zvýraznite [ Rating ] a stlačte 2 .
P[ Chrániť ]Preskočenie na nasledujúci alebo predchádzajúci chránený obrázok.
C[ Iba fotografie ]Preskočenie na nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu.
1[ Len videá ]Preskočenie na ďalšie alebo predchádzajúce video.
u[ priečinok ]Otáčaním pomocného príkazového voliča vyberte priečinok.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu