Možnosti pípania

 1. G tlačidlo
 2. B menu nastavenia

Zapnutie/vypnutie pípania

Zapnite alebo vypnite zvukový reproduktor.

 • Ak je pre [ Beep on/off ] vybratá možnosť [ On ], zaznie pípnutie, keď:
  • samospúšť odpočítava,
  • intervalové fotografovanie, nahrávanie časozberného videa alebo ukončenie posunu zaostrenia,
  • fotoaparát zaostruje v režime fotografie (upozorňujeme, že to neplatí, ak je pre režim zaostrovania vybraté AF-C alebo ak je vybraté AF-A a fotografujete v režime AF-C a pre používateľské nastavenie a2 je vybratá možnosť [ Release ] [ AF -S výber priority ]),
  • používa sa dotykové ovládanie, príp
  • stlačíte tlačidlo spúšte, keď je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta chránená proti zápisu.
 • Výberom možnosti [ Off (iba dotykové ovládanie) ] vypnete pípanie pre dotykové ovládanie a zároveň ho zapnete na iné účely.
 • Keď je v ponuke snímania fotografií zvolená možnosť [ On ] pre položku [ Silent photography ], nezaznie pípnutie, keď fotoaparát zaostrí alebo keď je v činnosti samospúšť, bez ohľadu na nastavenia vybraté pre položku [ Beep options ].

Objem

Upravte hlasitosť pípania.

Smola

Vyberte si výšku pípania z [ High ] a [ Low ].