g2: Vlastné ovládacie prvky

 1. G tlačidlo
 2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte operácie vykonávané v režime videa pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu alebo ovládacieho krúžku objektívu.

 • Vyberte roly, ktoré zohrávajú ovládacie prvky nižšie. Zvýraznite požadovaný ovládací prvok a stlačte J
  Možnosť
  w[ tlačidlo Fn1 ]
  y[ tlačidlo Fn2 ]
  j[ tlačidlo AE-L/AF-L ]
  k[ tlačidlo OK ]
  G[ Tlačidlo spúšte ]
  S[ Tlačidlo Fn objektívu ]
  3[ Tlačidlo Lens Fn2 ]
  l[ Ovládací krúžok objektívu ]
 • K týmto ovládacím prvkom možno priradiť tieto roly:
  Možnosťwyjk 1GS3l
  K[ Vybrať stredový bod zaostrenia ]44
  4[ Uložiť polohu zaostrenia ]4
  3[ Vyvolanie polohy zaostrenia ]4
  A[ AF-ON ]444
  F[ Len zámok AF ]444
  E[ AE lock (Hold) ]444
  C[ Len uzamknutie AE ]444
  B[ AE/AF lock ]444
  t[ Clona (otvorená) ]4
  q[ Clona (zatvoriť) ]4
  i[ kompenzácia expozície + ]4
  h[ kompenzácia expozície - ]4
  n[ sledovanie predmetu ]4444
  b[ Informačné zobrazenie živého náhľadu je vypnuté ]44444
  b[ Zobrazenie rámovej mriežky ]4444
  p[ Zoom zapnúť/vypnúť ]444444
  O[ MOJE MENU ]4444
  3[ Prístup k hlavnej položke v MOJEJ PONUKE ]4444
  K[ Prehrávanie ]4444
  C[ fotiť ]4
  1[ Nahrávanie videí ]444
  m[ Vyváženie bielej ]44
  h[ Nastaviť Picture Control ]44
  y[ Aktívne D-Lighting ]44
  w[ meranie ]44
  c[ Režim uvoľnenia (uložiť snímku) ]44
  z[ Režim zaostrenia/režim oblasti AF ]44
  H[ Citlivosť mikrofónu ]44
  W[ Focus peaking ]44
  X[ Focus (M/A) ]4 2, 3
  q[ clona napájania ]4 3
  E[ kompenzácia expozície ]4 3
  9[ citlivosť ISO ]4 3
  [ žiadne ]4444444 3
  1. Bez ohľadu na vybratú možnosť, keď je pre režim AF oblasti vybratá možnosť [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (ľudia) ] alebo [ Auto-area AF (zvieratá) ], tlačidlo funguje len na spustenie objektu sledovanie AF ( AF so sledovaním objektu ).
  2. Dostupné len s kompatibilnými objektívmi.
  3. Bez ohľadu na vybratú možnosť je možné v režime manuálneho zaostrovania ovládací krúžok použiť iba na úpravu zaostrenia.
 • K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
  RolePopis
  K[ Vybrať stredový bod zaostrenia ]Stlačením ovládacieho prvku vyberiete stredný zaostrovací bod.
  4[ Uložiť polohu zaostrenia ]Stlačením a podržaním tlačidla Fn na objektíve sa zaregistruje poloha zaostrenia.
  Ďalšie informácie nájdete v časti „Uloženie polohy zaostrenia/Vyvolanie polohy zaostrenia“ v časti „Zaostrenie“ v časti „Základné nastavenia“ ( Uložiť polohu zaostrenia/vyvolať polohu zaostrenia ).
  3[ Vyvolanie polohy zaostrenia ]Stlačením tlačidla Fn2 na objektíve sa vyvolá poloha zaostrenia zaregistrovaná v [ Save focus position ].
  Ďalšie informácie nájdete v časti „Uloženie polohy zaostrenia/Vyvolanie polohy zaostrenia“ v časti „Zaostrenie“ v časti „Základné nastavenia“ ( Uložiť polohu zaostrenia/vyvolať polohu zaostrenia ).
  A[ AF-ON ]Stlačením ovládača sa spustí automatické zaostrovanie.
  F[ Len zámok AF ]Počas stlačenia ovládača sa zaostrenie zablokuje.
  E[ AE lock (Hold) ]Po stlačení ovládača sa expozícia uzamkne. Uzamknutie expozície nekončí uvoľnením uzávierky. Expozícia zostane zablokovaná, kým nestlačíte ovládač druhýkrát alebo kým nevyprší časovač pohotovostného režimu.
  C[ Len uzamknutie AE ]Počas stlačenia ovládača sa expozícia uzamkne.
  B[ AE/AF lock ]Zaostrenie a expozícia sa uzamknú, keď je ovládač stlačený.
  t[ Clona (otvorená) ]Pri stlačení tlačidla Fn1 sa clona rozšíri. Použite v kombinácii s užívateľským nastavením g2 [ Custom controls ] > [ Fn2 button ] > [ Power aperture (close) ] na nastavenie clony ovládané tlačidlom.
  q[ Clona (zatvoriť) ]Pri stlačení tlačidla Fn2 sa clona zužuje. Použite v kombinácii s užívateľským nastavením g2 [ Custom controls ] > [ Fn1 button ] > [ Power aperture (open) ] na nastavenie clony ovládané tlačidlom.
  i[ kompenzácia expozície + ]Kompenzácia expozície sa zvyšuje, keď je stlačené tlačidlo Fn1 . Použite v kombinácii s užívateľským nastavením g2 [ Custom controls ] > [ Fn2 button ] > [ Exposure correction - ] pre tlačidlom ovládanú kompenzáciu expozície.
  h[ kompenzácia expozície - ]Kompenzácia expozície sa znižuje, keď je stlačené tlačidlo Fn2 . Použite v kombinácii s užívateľským nastavením g2 [ Custom controls ] > [ Fn1 button ] > [ Exposure correction + ] pre tlačidlom ovládanú kompenzáciu expozície.
  n[ sledovanie predmetu ]Stlačením ovládacieho prvku, keď je pre režim oblasti AF vybratá možnosť [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (ľudia) ] alebo [ Auto-area AF (zvieratá) ], umožňuje sledovanie objektu; zaostrovací bod sa zmení na zameriavací kríž a monitor na zobrazenie sledovania objektu.
  • Ak chcete ukončiť automatické zaostrovanie so sledovaním objektu, znova stlačte ovládač alebo stlačte tlačidlo W ( Q ).
  b[ Informačné zobrazenie živého náhľadu je vypnuté ]Stlačením ovládacieho prvku skryjete ikony a informácie o snímaní na displeji. Ikony a informácie o snímaní je možné zobraziť opätovným stlačením tlačidla.
  b[ Zobrazenie rámovej mriežky ]Po každom stlačení tlačidla sa mriežka kompozície na displeji zmení medzi [ Off ], [ On (3×3) ] a [ On (4×4) ].
  p[ Zoom zapnúť/vypnúť ]Stlačením ovládacieho prvku priblížite zobrazenie na oblasť okolo aktuálneho zaostrovacieho bodu (miera priblíženia je zvolená vopred). Opätovným stlačením zrušíte priblíženie.
  O[ MOJE MENU ]Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte „MY MENU“.
  3[ Prístup k hlavnej položke v MOJEJ PONUKE ]Stlačením ovládača preskočíte na najvyššiu položku v „MY MENU“. Umiestnite často používané položky ponuky do hornej časti „MOJE MENU“, aby ste k nim mali rýchly prístup.
  K[ Prehrávanie ]Stlačením ovládača spustíte prehrávanie.
  C[ fotiť ]Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte fotografiu s pomerom strán 16:9.
  1[ Nahrávanie videí ]Nahrávanie spustíte stlačením ovládača. Opätovným stlačením nahrávanie ukončíte.
  m[ Vyváženie bielej ]Podržte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča upravte vyváženie bielej pre videá. Niektoré možnosti ponúkajú podmožnosti, ktoré možno vybrať otáčaním pomocného príkazového voliča.
  h[ Nastaviť Picture Control ]Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča vyberte Picture Control .
  y[ Aktívne D-Lighting ]Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča upravte funkciu Active D-Lighting pre videá.
  w[ meranie ]Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča vyberte možnosť merania videa.
  c[ Režim uvoľnenia (uložiť snímku) ]Stlačením ovládacieho prvku a otáčaním príkazového voliča vyberte režim snímania pre fotografie zhotovené v režime videa.
  z[ Režim zaostrenia/režim oblasti AF ]Podržte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim zaostrenia, pomocného príkazového voliča vyberte režim oblasti AF.
  H[ Citlivosť mikrofónu ]Citlivosť mikrofónu upravíte stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového voliča.
  W[ Focus peaking ]Stlačte ovládací prvok a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte úroveň zvýraznenia a pomocným príkazovým voličom vyberte farbu zvýraznenia.
  X[ Focus (M/A) ]Ovládací krúžok objektívu možno použiť na manuálne zaostrovanie bez ohľadu na možnosť zvolenú pre režim zaostrovania. Ak chcete znova zaostriť pomocou automatického zaostrovania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice alebo stlačte ovládací prvok, ktorému bolo priradené AF-ON.
  q[ clona napájania ]Otáčaním ovládacieho krúžku objektívu nastavte clonu.
  E[ kompenzácia expozície ]Otáčaním ovládacieho krúžku objektívu upravte kompenzáciu expozície.
  9[ citlivosť ISO ]Otáčaním ovládacieho krúžku objektívu nastavte citlivosť ISO.
  [ žiadne ]Kontrola nemá žiadny účinok.

Výkonová clona

 • Výkon clony je dostupný len v režimoch A a M .
 • Ikona 6 na obrazovke snímania označuje, že nie je možné použiť posuvnú clonu.
 • Počas nastavovania clony môže displej blikať.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu