Bluetooth a Wi-Fi (bezdrôtová LAN)

Tento produkt je kontrolovaný nariadeniami správy exportu Spojených štátov amerických (EAR). Povolenie vlády Spojených štátov amerických sa nevyžaduje na vývoz do iných krajín, ako sú nasledujúce krajiny, na ktoré sa v čase písania tohto článku vzťahuje embargo alebo špeciálna kontrola: Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam sa môže zmeniť).

Používanie bezdrôtových zariadení môže byť v niektorých krajinách alebo regiónoch zakázané. Oboznámte sa so všetkými platnými miestnymi predpismi a dodržiavajte ich.

Vysielač Bluetooth v tomto zariadení pracuje v pásme 2,4 GHz.

Upozornenie pre zákazníkov v USA a Kanade

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a kanadských RSS kanálov pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

UPOZORNENIE FCC

FCC vyžaduje, aby bol používateľ upozornený na to, že akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Nikon Corporation, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Súlad s požiadavkou FCC 15.407(c)

Prenos dát je vždy iniciovaný softvérom, ktorý sa prenáša cez MAC, cez digitálne a analógové základné pásmo a nakoniec do RF čipu. MAC spúšťa niekoľko špeciálnych paketov. Toto sú jediné spôsoby, ako digitálna časť základného pásma zapne RF vysielač, ktorý potom vypne na konci paketu. Preto bude vysielač zapnutý iba počas vysielania jedného z vyššie uvedených paketov. Inými slovami, toto zariadenie automaticky preruší prenos v prípade absencie informácií na prenos alebo prevádzkovej poruchy.

Frekvenčná tolerancia: ±20 ppm

Existujú modely, ktoré podporujú iba 2,4 GHz alebo modely, ktoré podporujú 2,4 GHz / 5 GHz. Predajný model Guam je kompatibilný iba s 2,4 GHz.

Vyhlásenie FCC o vysokofrekvenčnom rušení

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

 • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 • Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
 • Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Spoločné umiestnenie

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USA
Tel.: 631-547-4200

FCC/ISED RF Exposure Statement

Dostupné vedecké dôkazy nepreukazujú, že by s používaním bezdrôtových zariadení s nízkou spotrebou boli spojené nejaké zdravotné problémy. Neexistuje však žiadny dôkaz, že tieto bezdrôtové zariadenia s nízkou spotrebou energie sú absolútne bezpečné. Nízky výkon Bezdrôtové zariadenia počas používania vyžarujú nízke úrovne rádiofrekvenčnej energie (RF) v mikrovlnnom rozsahu. Zatiaľ čo vysoké úrovne RF môžu spôsobiť zdravotné účinky (zohrievaním tkaniva), vystavenie nízkoúrovňovému RF, ktoré nevyvoláva tepelné účinky, nespôsobuje žiadne známe nepriaznivé zdravotné účinky. Mnohé štúdie o nízkoúrovňovej expozícii RF nezistili žiadne biologické účinky. Niektoré štúdie naznačili, že by sa mohli vyskytnúť nejaké biologické účinky, ale takéto zistenia neboli potvrdené dodatočným výskumom. Tento produkt bol testovaný a zistilo sa, že vyhovuje limitom vystavenia žiareniu FCC/ISED stanoveným pre nekontrolované prostredie a spĺňa smernice FCC o vystavení rádiovým vlnám (RF) a RSS-102 pravidiel o vystavení rádiovým vlnám (RF) ISED. Pozrite si správu o teste SAR, ktorá bola nahraná na webovú stránku FCC.

Súlad s RSS-247 Vydanie 2 §6.4

Prenos dát je vždy iniciovaný softvérom, ktorý sa prenáša cez MAC, cez digitálne a analógové základné pásmo a nakoniec do RF čipu. MAC spúšťa niekoľko špeciálnych paketov. Toto sú jediné spôsoby, ako digitálna časť základného pásma zapne RF vysielač, ktorý potom vypne na konci paketu. Preto bude vysielač zapnutý iba počas vysielania jedného z vyššie uvedených paketov. Inými slovami, toto zariadenie automaticky preruší prenos v prípade absencie informácií na prenos alebo prevádzkovej poruchy.

Upozornenie pre zákazníkov v Kanade

Len na vnútorné použitie (5150-5350 MHz).

Upozornenie pre zákazníkov v Európe a krajinách, ktoré spĺňajú požiadavky smernice o rádiových zariadeniach

Spoločnosť Nikon Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Z 30 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N2121.pdf

Wi-Fi

 • Prevádzková frekvencia:
  • 2412–2462 MHz (kanál 11; Afrika, Ázia, Bolívia, Európa a Oceánia)
  • 2412–2462 MHz (kanál 11), 5180–5825 MHz ( 5180–5580 MHz, 5660–5700 MHz a 5745–5825 MHz) (USA, Kanada, Mexiko)
  • 2412–2462 MHz (kanál 11), 5180–5805 MHz ( 5180–5320 MHz a 5745–5805 MHz) (ďalšie krajiny v Amerike)
 • Maximálny výstupný výkon (EIRP):
  • Pásmo 2,4 GHz: 4,5 dBm
  • Pásmo 5 GHz: 6,8 dBm (krajiny v Amerike)

Bluetooth

 • Prevádzková frekvencia:
  • Bluetooth : 2402–2480 MHz
  • Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
 • Maximálny výstupný výkon (EIRP):
  • Bluetooth : -1,0 dBm
  • Bluetooth Low Energy: -2,5 dBm

Upozornenie pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve

Spoločnosť Nikon Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Z 30 je v súlade s nariadeniami o rádiových zariadeniach z roku 2017.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode UKCA je dostupné na tejto internetovej adrese:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/UKCA_DoC_N2121.pdf

Wi-Fi

 • Prevádzková frekvencia:
  • 2412–2462 MHz (kanál 11)
 • Maximálny výstupný výkon (EIRP):
  • Pásmo 2,4 GHz: 4,5 dBm

Bluetooth

 • Prevádzková frekvencia:
  • Bluetooth : 2402–2480 MHz
  • Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
 • Maximálny výstupný výkon (EIRP):
  • Bluetooth : -1,0 dBm
  • Bluetooth Low Energy: -2,5 dBm

Upozornenie pre zákazníkov v Singapure

Toto zariadenie vyhovuje predpisom o rádiovej frekvencii. Obsah certifikačných štítkov, ktoré nie sú nalepené na zariadení, je uvedený nižšie.

Upozornenie pre zákazníkov v Nigérii

Upozornenie pre zákazníkov v Thajsku

Upozornenie pre zákazníkov v Ománe

Bezpečnosť

Hoci jednou z výhod tohto produktu je, že umožňuje ostatným voľne sa pripojiť na bezdrôtovú výmenu údajov kdekoľvek v jeho dosahu, ak nie je aktivované zabezpečenie, môže sa vyskytnúť nasledovné:

 • Krádež údajov: Škodlivé tretie strany môžu zachytiť bezdrôtové prenosy s cieľom ukradnúť ID používateľov, heslá a iné osobné informácie.
 • Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti a meniť údaje alebo vykonávať iné škodlivé akcie. Upozorňujeme, že vzhľadom na dizajn bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup, aj keď je zapnuté zabezpečenie.
 • Nezabezpečené siete: Pripojenie k otvoreným sieťam môže viesť k neoprávnenému prístupu. Používajte iba zabezpečené siete.

Označenie zhody

Niektoré informácie týkajúce sa noriem, ktorým fotoaparát vyhovuje, je možné zobraziť pomocou možnosti [ Conformity marking ] v ponuke nastavenia.