Časozberné video

 1. G tlačidlo
 2. C menu snímania fotografií

Fotoaparát automaticky fotí vo vybraných intervaloch a vytvára tak časozberné video.

MožnosťPopis
[ Štart ]Spustite časozberné nahrávanie. Snímanie sa spustí približne po 3 sekundách a pokračuje v intervale zvolenom pre [ Interval ] počas doby vybratej pre [ Shooting time ].
[ Interval ]Vyberte interval medzi zábermi v minútach a sekundách.
[ čas fotenia ]Vyberte, ako dlho bude fotoaparát pokračovať vo fotografovaní, v hodinách a minútach.
[ Vyhladenie expozície ]Výberom možnosti [ On ] sa vyhladia prudké zmeny expozície.
 • Veľké zmeny jasu objektu počas snímania môžu spôsobiť zjavné odchýlky v expozícii. Dá sa to vyriešiť skrátením intervalu medzi zábermi.
 • Vyhladenie expozície sa neprejaví v režime M , ak je v ponuke snímania fotografií vybratá možnosť [ Off ] pre položku [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ].
[ Tiché fotografovanie ]Ak chcete stlmiť uzávierku a odstrániť vibrácie, ktoré vytvára počas snímania, vyberte možnosť [ On ].
 • Výberom možnosti [ On ] sa fotoaparát úplne nestlmí. Zvuky fotoaparátu môžu byť stále počuteľné, napríklad pri automatickom zaostrovaní alebo nastavovaní clony, v druhom prípade najvýraznejšie pri clonách menších (tj pri vyšších clonových číslach) ako f/5,6.
[ Veľkosť snímok/počet snímok za sekundu ]Vyberte veľkosť snímky a frekvenciu pre konečné video.
[ Priorita intervalu ]
 • [ On ]: Aktivujte prioritu intervalu, aby ste zabezpečili, že snímky nasnímané v režimoch P a A sa nasnímajú vo zvolenom intervale.
  • Vyberte [ Release ] pre užívateľské nastavenie a2 [ AF-S priority selection ], keď je pre režim zaostrovania zvolené AF-S , a pre užívateľské nastavenie a1 [ AF-C priority selection ], keď je zvolené AF-C .
  • Ak je pre [ Nastavenia citlivosti ISO ] > [ Automatické ovládanie citlivosti ISO ] vybratá možnosť [ Zap. ] a čas vybratý pre položku [ Minimálna rýchlosť uzávierky ] je dlhší ako interval, čas vybraný pre interval bude mať prednosť pred vybratou rýchlosťou uzávierky.
 • [ Off ]: Vypnutie priority intervalu, aby sa zabezpečilo, že fotografie budú správne exponované.
[ Zaostrenie pred každým záberom ]Ak je vybratá možnosť [ On ], fotoaparát zaostrí medzi jednotlivými zábermi.

Nahrávanie časozberných videí

Pred streľbou

 • Časozberné videá sa snímajú pomocou orezania videa.
 • Urobte skúšobné snímky a skontrolujte výsledky na monitore.
 • Pred pokračovaním vyberte v ponuke nastavenia položku [ Time zone and date ] a uistite sa, že sú hodiny fotoaparátu nastavené na správny čas a dátum.
 • Aby ste predišli strate napájania počas snímania, odporúčame použiť jeden z nasledujúcich zdrojov napájania:
  • Plne nabitá batéria
  • Voliteľný nabíjací AC adaptér EH‑7P
  • Voliteľný sieťový adaptér EH‑8P s káblom USB UC‑E25 (s konektormi typu C na oboch koncoch)
  • Prenosné nabíjačky (powerbanky)
 1. V ponuke snímania fotografií zvýraznite položku [Time-lapse video].

  Stlačením 2 vyberte zvýraznenú položku a zobrazte ponuku [ Časozberné video ].
 2. Upravte nastavenia časozberného videa.
  • Vyberte interval medzi zábermi.
   Zvýraznite [ Interval ] a stlačte 2 .
   Vyberte interval (v minútach a sekundách) a stlačte J .
   • Zvoľte dlhší interval, než je najpomalšia predpokladaná rýchlosť uzávierky.
  • Vyberte celkový čas snímania.
   Zvýraznite [ Shooting time ] a stlačte 2 .
   Vyberte čas snímania (v hodinách a minútach) a stlačte J .
   • Maximálna doba snímania je 7 hodín a 59 minút.
  • Povoliť alebo zakázať vyhladzovanie expozície.
   Zvýraznite [ Exposure smoothing ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite možnosť a stlačte J
   • Výberom možnosti [ On ] sa vyhladia prudké zmeny expozície.
  • Povoliť alebo zakázať tiché fotografovanie.
   Zvýraznite [ Tiché fotografovanie ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite možnosť a stlačte J
  • Vyberte veľkosť rámu a rýchlosť.
   Zvýraznite [ Frame size/frame rate ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite možnosť a stlačte J
  • Vyberte možnosť priority intervalu.
   Zvýraznite [ Interval priority ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite možnosť a stlačte J
  • Vyberte, či má fotoaparát zaostrovať medzi zábermi.
   Zvýraznite [ Zaostrenie pred každým záberom ] a stlačte 2 .
   Zvýraznite možnosť a stlačte J
   • Ak je vybratá možnosť [ On ] pre [ Focus before every shot ], fotoaparát zaostrí pred každým záberom podľa aktuálne vybratej možnosti pre režim zaostrenia.
 3. Zvýraznite [Start] a stlačte J .
  • Snímanie sa spustí asi po 3 sekundách.
  • Počas snímania sa displej vypne.
  • Fotoaparát nasníma snímky v intervale vybratom pre [ Interval ] na čas vybratý pre [ Shooting time ] v kroku 2.

Ukončenie streľby

Ak chcete ukončiť snímanie pred nasnímaním všetkých fotografií, stlačte J alebo vyberte [ Time-lapse video ] v ponuke snímania fotografií, zvýraznite [ Off ] a stlačte J . Upozorňujeme, že ponuky sa po stlačení tlačidla G nemusia zobraziť, ak je čas vybratý pre položku [ Interval ] veľmi krátky.

 • Zo záberov nasnímaných do bodu, kde sa snímanie skončí, sa vytvorí video a obnoví sa normálne fotografovanie.

Výpočet dĺžky finálneho videa

 • Celkový počet snímok vo finálnom videu možno vypočítať vydelením času snímania vybratého v kroku 2 intervalom, zaokrúhlením nahor a pridaním 1.
 • Dĺžku konečného videa možno potom vypočítať vydelením počtu záberov snímkovou frekvenciou vybratou pre [ Frame size/frame rate ] (napríklad 48-snímkové video nahraté s [ 1920×1080; 24p ] vybratým pre [ Veľkosť snímky/snímková frekvencia ] bude trvať približne dve sekundy).
 • Maximálna dĺžka časozberných videí je 20 minút.
  1Veľkosť snímky / snímková frekvencia
  2Zaznamenaná dĺžka/maximálna dĺžka
  3Indikátor pamäťovej karty

Prehľad obrázkov

Tlačidlo K nemožno použiť na prezeranie obrázkov počas snímania. Aktuálna snímka sa však zobrazí na niekoľko sekúnd po každom zábere, ak je pre položku [ Picture review ] v ponuke prehrávania vybratá možnosť [ On ]. Upozorňujeme, že počas zobrazenia rámčeka nie je možné vykonávať iné operácie prehrávania. Ak je interval veľmi krátky, aktuálna snímka sa nemusí zobraziť.

Časozberné videá

 • Pri časozberných videách sa nezaznamenáva zvuk.
 • Rýchlosť uzávierky a čas potrebný na zaznamenanie snímky na pamäťovú kartu sa môžu pri jednotlivých snímkach líšiť. V dôsledku toho sa interval medzi zaznamenaným záberom a začiatkom nasledujúceho záberu môže líšiť.
 • Snímanie sa nezačne, ak nie je možné zaznamenať časozberné video pri aktuálnych nastaveniach, napríklad ak:
  • Hodnota vybratá pre [ Interval ] je dlhšia ako hodnota vybratá pre [ Shooting time ]
  • [ 00:00'00" ] je vybraté pre [ Interval ] alebo [ Shooting time ]
  • [ On ] je vybraté pre [ Tiché fotografovanie ] aj [ Interval priority ] a [ 00:00'0.5" ] je vybraté pre [ Interval ]
  • Pamäťová karta je plná
 • Ak sa časozberné nahrávanie videa nedá spustiť pri aktuálnych nastaveniach, napríklad preto, že rýchlosť uzávierky je nastavená na „ Bulb “ alebo „ Time “, zobrazí sa varovanie.
 • Tlačidlo K nemožno použiť na prezeranie obrázkov počas časozberného záznamu.
 • Pre konzistentné sfarbenie zvoľte pri nahrávaní časozberných videí iné nastavenie vyváženia bielej ako 4 [ Auto ] alebo D [ Natural light auto ].
 • Bez ohľadu na možnosť vybratú pre užívateľské nastavenie c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ], časovač pohotovostného režimu počas nahrávania nevyprší.
 • Snímanie sa môže ukončiť, ak použijete ovládacie prvky fotoaparátu, zmeníte nastavenia alebo pripojíte kábel HDMI . Video sa vytvorí zo snímok nasnímaných do bodu, v ktorom sa snímanie skončilo.
 • Nasledovné ukončenie snímania bez zaznenia pípnutia alebo nahrávania videa:
  • Vybratie batérie
  • Vysunutie pamäťovej karty

Počas streľby

Počas snímania svieti indikátor prístupu na pamäťovú kartu.

Nastavenia medzi nahrávkami

Nastavenia snímania a ponuky je možné upraviť medzi časozbernými videozáznamami. Pamätajte však, že monitor sa vypne a snímanie bude pokračovať približne 2 sekundy pred nasnímaním ďalšieho záberu.

Časozberné videá: Obmedzenia

Časozberné nahrávanie videa nie je možné kombinovať s niektorými funkciami fotoaparátu, vrátane:

 • nahrávanie videa,
 • dlhodobé expozície (“Bulb” alebo “Time”),
 • samospúšť,
 • bracketing,
 • HDR (vysoký dynamický rozsah),
 • viacnásobné expozície,
 • intervalové fotografovanie a
 • posun zaostrenia.

Keď je pre [Tiché fotografovanie] vybratá možnosť [Zap.]

Výberom [ Zapnuté ] pre [ Tiché fotografovanie ] deaktivujete niektoré funkcie fotoaparátu, vrátane:

 • Citlivosť ISO Hi 1 a Hi 2,
 • fotografovanie s bleskom,
 • režim oneskorenia expozície,
 • redukcia šumu pri dlhej expozícii a
 • redukcia blikania.