Tlačidloi(režim prehrávania)

Stlačením tlačidla i počas priblíženia pri prehrávaní alebo pri prehrávaní na celej obrazovke alebo pri prehrávaní miniatúr sa zobrazí ponuka i pre režim prehrávania. Zvýraznite položky a stlačením J alebo 2 vyberte.

Opätovným stlačením tlačidla i sa vrátite k prehrávaniu.

 • Počas prehrávania kalendára je možné zobraziť ponuku i stlačením tlačidla i , keď sú zobrazené miniatúry.

Fotografie

MožnosťPopis
[ Rýchle orezanie ] 1Uložte kópiu aktuálneho obrázka orezanú do oblasti viditeľnej na displeji. Táto možnosť nie je dostupná, keď sú zobrazené histogramy RGB ( RGB histogram ).
[ Hodnotenie ]Ohodnoťte aktuálny obrázok ( Hodnotiť obrázky ).
[ Vybrať na odovzdanie do inteligentného zariadenia ]Vyberte aktuálny obrázok na odovzdanie ( Vyberte na odovzdanie ). Zobrazená možnosť sa líši podľa typu pripojeného zariadenia.
[ Vybrať na odovzdanie do počítača ]
[ retuš ]Vytvorte retušovanú kópiu aktuálneho obrázka ( N Ponuka retušovania: Vytváranie retušovaných kópií ).
[ Vybrať priečinok ]Vyberte priečinok na prehrávanie. Zvýraznite priečinok a stlačením J zobrazte obrázky, ktoré obsahuje.
[ Chrániť ]Pridajte ochranu alebo odstráňte ochranu z aktuálneho obrázka ( Ochrana obrázkov pred vymazaním ).
[ Zrušiť ochranu všetkých ] 2Odstráňte ochranu zo všetkých obrázkov v priečinku aktuálne vybratom pre položku [ Playback folder ] v ponuke prehrávania.
[ Porovnanie vedľa seba ] 3Porovnajte retušované kópie s originálmi.
 1. Dostupné len počas priblíženia pri prehrávaní.
 2. Nie je dostupné počas priblíženia pri prehrávaní.
 3. Dostupné len vtedy, keď je vybratá retušovaná kópia (označená ikonou p ) alebo zdrojový obrázok pre retušovanú kópiu.

[Porovnanie vedľa seba]

Ak chcete porovnať retušované kópie s neretušovanými originálmi, vyberte možnosť [ Side-by-side porovnanie ].

1Možnosti používané na vytvorenie kópie
2Zdrojový obrázok
3Retušovaná kópia
 • Zdrojový obrázok sa zobrazí vľavo, retušovaná kópia vpravo.
 • Možnosti použité na vytvorenie kópie uvedené v hornej časti displeja.
 • Stlačením 4 alebo 2 prepínate medzi zdrojovým obrázkom a retušovanou kópiou.
 • Ak je kópiou prekrytie vytvorené z viacerých zdrojových obrázkov, stlačením 1 alebo 3 zobrazíte ďalšie obrázky.
 • Ak bol zdroj skopírovaný viackrát, stlačením 1 alebo 3 zobrazíte ďalšie kópie.
 • Ak chcete zobraziť zvýraznený obrázok zväčšený, stlačte a podržte tlačidlo X
 • Stlačením J sa vrátite k prehrávaniu so zvýraznenou snímkou zobrazenou na celej obrazovke.
 • Ak chcete ukončiť prehrávanie, stlačte tlačidlo K
 • Zdrojový obrázok sa nezobrazí, ak bola kópia vytvorená z fotografie, ktorá je teraz chránená.
 • Zdrojový obrázok sa nezobrazí, ak bola kópia vytvorená z fotografie, ktorá bola medzitým vymazaná.

Videá

MožnosťPopis
[ Hodnotenie ]Ohodnoťte aktuálne video ( Hodnotiť obrázky ).
[ Vybrať na odovzdanie do počítača ]*Vyberte aktuálne video na odovzdanie ( Vyberte na odovzdanie ).
[ Ovládanie hlasitosti ]Upravte hlasitosť prehrávania.
[ Orezať video ]Orezajte záznam z aktuálneho videa a uložte upravenú kópiu do nového súboru ( Vyberte počiatočný/koncový bod ).
[ Vybrať priečinok ]Vyberte priečinok na prehrávanie. Zvýraznite priečinok a stlačením J zobrazte obrázky, ktoré obsahuje.
[ Chrániť ]Pridajte ochranu alebo odstráňte ochranu z aktuálneho videa ( Ochrana obrázkov pred vymazaním ).
[ Zrušiť ochranu všetkých ]Odstráňte ochranu zo všetkých obrázkov v priečinku aktuálne vybratom pre položku [ Playback folder ] v ponuke prehrávania.
 1. Nezobrazí sa, ak fotoaparát a počítač neboli nikdy prepojené bezdrôtovým spojením.

Videá (prehrávanie pozastavené)

MožnosťPopis
9[ Vyberte počiatočný/koncový bod ]Orezajte záznam z aktuálneho videa a uložte upravenú kópiu do nového súboru ( Vyberte počiatočný/koncový bod ).
4[ Uložiť aktuálny rám ]Uložte vybranú snímku ako statický obrázok JPEG ( Uložiť aktuálnu snímku ).

Vyberte na odovzdanie

Ak chcete vybrať aktuálny obrázok na odovzdanie do inteligentného zariadenia alebo počítača, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

 • Položky ponuky i používané na výber obrázkov na odovzdanie sa líšia v závislosti od typu pripojeného zariadenia:
  • [ Vybrať na odovzdanie do inteligentného zariadenia ]: Zobrazí sa, keď je fotoaparát pripojený k inteligentnému zariadeniu prostredníctvom vstavaného rozhrania Bluetooth pomocou položky [ Pripojiť k inteligentnému zariadeniu ] v ponuke nastavenia ( Pripojte sa k inteligentnému zariadeniu ).
  • [ Select for upload to computer ]: Zobrazuje sa, keď je fotoaparát pripojený k počítaču cez vstavané Wi-Fi pomocou [ Connect to computer ] v ponuke nastavenia ( Pripojte sa k počítaču ).
 • Keď je fotoaparát pripojený k inteligentnému zariadeniu prostredníctvom aplikácie SnapBridge , nie je možné vybrať videá na odovzdanie.
 • Maximálna veľkosť súboru pre videá odovzdané iným spôsobom je 4 GB.
 1. Vyberte požadovaný obrázok a stlačte tlačidlo i .
 2. Zvýraznite [Select for upload to smart device] alebo [Select for upload to computer] a stlačte J .

  Obrázok bude označený ikonou W

Odstraňuje sa označenie nahrávania

Ak chcete odstrániť označenie nahrávania, zopakujte kroky 1 a 2.

Vyberte počiatočný/koncový bod

Orezajte záznam z aktuálneho videa a uložte upravenú kópiu do nového súboru.

 1. Zobrazte video na celej obrazovke.
 2. Pozastavte video na novom úvodnom snímku.
  • Stlačením tlačidla J spustíte prehrávanie videí. Stlačením 3 pozastavíte.
  • Vaša približná poloha vo videu sa dá zistiť z indikátora priebehu videa.
  • Stlačením 4 alebo 2 alebo otáčaním hlavného príkazového voliča vyhľadajte požadovaný rámik.
 3. Vyberte možnosť [Vybrať počiatočný/koncový bod].

  Stlačte tlačidlo i , zvýraznite [ Choose start/end point ] a stlačte J .
 4. Vyberte počiatočný bod.

  Ak chcete vytvoriť kópiu, ktorá začína od aktuálnej snímky, zvýraznite [ Start point ] a stlačte J .
 5. Potvrďte nový počiatočný bod.
  • Ak sa požadovaná snímka momentálne nezobrazuje, stlačením 4 alebo 2 prejdite dopredu alebo dozadu.
  • Otočením hlavného príkazového voliča o jednu zarážku preskočíte dopredu alebo dozadu o 10 s.
  • Otáčaním pomocného príkazového voliča preskočíte na poslednú alebo prvú snímku.
 6. Vyberte koncový bod.
  • Stlačením tlačidla A ( g ) prepnite na nástroj na výber koncového bodu ( x ) a potom vyberte uzatvárací rám ( x ), ako je popísané v kroku 5.
 7. Stlačením 1 vytvorte kópiu.
 8. Ukážka kópie.
  • Ak chcete zobraziť ukážku kópie, zvýraznite [ Preview ] a stlačte J (ak chcete prerušiť náhľad a vrátiť sa do ponuky možností uloženia, stlačte 1 ).
  • Ak chcete zrušiť aktuálnu kópiu a vrátiť sa ku kroku 5, zvýraznite [ Cancel ] a stlačte J .
 9. Vyberte možnosť uloženia.
  • Vyberte možnosť [ Save as new file ] a stlačením tlačidla J uložte upravenú kópiu ako nový súbor.
  • Ak chcete nahradiť pôvodné video upravenou kópiou, zvýraznite položku [ Overwrite existing file ], stlačte tlačidlo J a potom zvýraznite možnosť [ Yes ] a stlačte tlačidlo J .

Strihanie videí

 • Ak na pamäťovej karte nie je dostatok miesta, kópia sa neuloží.
 • Videá kratšie ako dve sekundy nie je možné upravovať pomocou [ Choose start/end point ].
 • Kópie majú rovnaký čas a dátum vytvorenia ako originál.

Odstránenie záberov pri otváraní alebo zatváraní

 • Ak chcete z videa odstrániť iba záverečný záznam, v kroku 4 vyberte možnosť [ End point ], stlačte tlačidlo J a pokračujte krokom 7 bez stlačenia tlačidla A ( g ) v kroku 6.
 • Ak chcete odstrániť iba úvodnú stopáž, pokračujte krokom 7 bez stlačenia tlačidla A ( g ) v kroku 6.

Možnosť [Orezať video] (ponuka retušovania)

Videá je možné upravovať aj pomocou položky [ Trim video ] v ponuke retušovania.

Uložiť aktuálnu snímku

Uložte vybranú snímku ako statický JPEG .

 1. Pozastavte video na požadovanom zábere.
  • Stlačením 3 pozastavíte prehrávanie.
  • Stlačením 4 alebo 2 nájdite požadovaný rám.
 2. Vyberte položku [Uložiť aktuálnu snímku].

  Stlačte tlačidlo i , potom zvýraznite [ Save current frame ] a stlačením J vytvorte kópiu JPEG aktuálnej snímky.

[Uložiť aktuálnu snímku]

 • Fotografie sa ukladajú v rozmeroch vybratých pre položku [ Frame size/frame rate ] v ponuke nahrávania videa pri nahrávaní videa.
 • Nedajú sa retušovať.
 • Niektoré kategórie informácií o fotografii sa počas prehrávania nezobrazujú.