Hodnotiť obrázky

Vybrané obrázky je možné ohodnotiť alebo označiť ako kandidátov na neskoršie vymazanie. Hodnotenia je možné zobraziť aj v NX Studio . Chránené snímky nemožno hodnotiť.

  1. Stlačením tlačidla K spustíte prehrávanie.
  2. Vyberte požadovaný obrázok a stlačte tlačidlo i .

    Zobrazí sa ponuka prehrávania i .

  3. Zvýraznite [Hodnotenie] a stlačte J .
  4. Vyberte hodnotenie.
    • Otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte hodnotenie od nula do piatich hviezdičiek, alebo zvoľte d , aby ste označili obrázok ako kandidáta na neskoršie odstránenie.
    • Stlačením J vyberte zvýraznenú možnosť.