Komentár k obrázku

  1. G tlačidlo
  2. B menu nastavenia

Pridajte komentár k novým fotografiám pri ich zhotovení. Komentáre si môžete pozrieť na karte [ Informácie ] v NX Studio .

Zadajte komentár

Zadajte komentár v dĺžke až 36 znakov. Zvýraznite [ Input comment ] a stlačením 2 zobrazte dialógové okno na zadávanie textu. Informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“ ( Zadanie textu ).

Pripojiť komentár

Ak chcete pripojiť komentár k ďalším fotografiám, zvýraznite [ Attach comment ], stlačte 2 a skontrolujte, či sa v susednom začiarkavacom políčku zobrazuje začiarknutie ( M ). Stlačte J pre uloženie zmien a ukončenie; komentár bude pripojený ku všetkým nasledujúcim fotografiám.

Info o fotke

Komentáre je možné zobraziť na stránke s údajmi o snímaní v zobrazení informácií o fotografii.