Zobrazenie na monitore

Monitor zobrazuje informácie o aktuálnych nastaveniach. Príležitostne sa môžu zobraziť iné ikony alebo upozornenia, napríklad pri zmene nastavení.

Monitor

Režim fotografie

1Režim snímania ( Volič režimov )
2Flexibilný indikátor programu ( P (programovaná automatika) )
3Režim používateľského nastavenia ( U1, U2 a U3 (režimy používateľských nastavení) )
4Zátvorky oblasti AF ( Režim oblasti AF )
5Režim blesku ( Režimy blesku )
6Indikátor intervalového časovača ( Intervalové snímanie s časovačom )
1 ikona ( Ikona 1 )
Indikátor „Žiadna pamäťová karta“ ( Vloženie batérie a pamäťovej karty , Nie je vložená pamäťová karta )
7Režim uvoľnenia ( Tlačidlo c/E (režim uvoľnenia/samospúšť). )
8Bod zaostrenia ( Fotografovanie (b auto) , Režim oblasti AF )
9Režim zaostrenia ( Režim zaostrenia )
10Režim oblasti AF ( Režim oblasti AF )

11Aktívne D-Lighting ( Aktívne D-Lighting )
12Picture Control ( Nastavte Picture Control )
13Indikátor pripojenia Bluetooth ( Pripojte sa k inteligentnému zariadeniu )
Režim Lietadlo ( Režim Lietadlo )
14Vyváženie bielej ( vyváženie bielej , vyváženie bielej , vyváženie bielej )
15Oblasť obrázka ( Vyberte oblasť obrázka )
16Veľkosť obrazu ( Veľkosť obrazu )
17Kvalita obrazu ( Kvalita obrazu )
18ikona i ( Menu i )
19Indikátor stupňovania expozície a blesku ( Bracketing expozície a blesku )
Indikátor WB bracketingu ( Bracketing vyváženia bielej )
Indikátor bracketingu ADL ( ADL bracketing )
Indikátor HDR ( Snímanie HDR fotografií )
Indikátor viacnásobnej expozície ( Vytvorenie viacnásobnej expozície )
20Počet záberov v sekvencii expozície a zábleskového bracketingu ( Bracketing expozície a blesku )
Počet záberov v sekvencii WB bracketingu ( Bracketing vyváženia bielej )
Počet záberov v ADL bracketing sekvencii ( ADL bracketing )
Rozdiel v expozícii HDR ( Snímanie HDR fotografií )
Počet viacnásobnej expozície ( Vytvorenie viacnásobnej expozície )

21Indikátor expozície
Vystavenie ( Indikátor expozície )
Kompenzácia expozície ( Tlačidlo E (kompenzácia expozície). )
Auto bracketing ( Auto bracketing )
22Indikátor pripravenosti blesku ( Použitie blesku na fotoaparáte )
23„k“ (objaví sa, keď pamäť zostáva na viac ako 1 000 expozícií; Počet zostávajúcich expozícií )
24Počet zostávajúcich expozícií ( Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )
25Indikátor pripojenia Wi-Fi ( Wi-Fi pripojenie )
Indikátor pripojenia diaľkového ovládača ( Prvé pripojenie: Párovanie )
26Citlivosť ISO ( Tlačidlo S )
27Indikátor citlivosti ISO ( Tlačidlo S )
Automatický indikátor citlivosti ISO ( Automatické ovládanie citlivosti ISO )
28Indikátor kompenzácie expozície ( Tlačidlo E (kompenzácia expozície). )
29Indikátor kompenzácie blesku ( Kompenzácia blesku )
30AF so sledovaním objektu ( AF so sledovaním objektu )
31Clona ( A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
32Rýchlosť uzávierky ( S (automatický režim s prioritou uzávierky) , M (manuálne) )
33Indikátor FV lock ( FV zámok )
34Meranie ( Meranie )
35Zámok automatickej expozície (AE) ( Zámok expozície )

36Indikátor batérie ( Úroveň batérie )
37USB napájanie ( USB napájanie )
38Detekcia blikania ( Snímanie s redukciou blikania )
39Typ uzávierky ( d4: Typ uzávierky )
Tichá fotografia ( Tichá fotografia )
40Režim oneskorenia expozície ( d3: Režim oneskorenia expozície )
41Indikátor zaostrenia ( Manuálne zaostrovanie )
42Redukcia vibrácií ( Zníženie vibrácií )
43Snímanie dotykom ( Dotykové ovládanie , Dotyková uzávierka )
44Indikátor ukážky živého náhľadu ( d6: Použitie nastavení na živý náhľad )
45Upozornenie na teplotu

Teplotné výstrahy

  • Ak sa teplota kamery zvýši, zobrazí sa varovanie o teplote a odpočítavanie času. Keď časovač dosiahne nulu, zobrazenie snímania sa vypne.
  • Po dosiahnutí značky tridsiatich sekúnd sa časovač zmení na červenú. V niektorých prípadoch sa časovač môže zobraziť ihneď po zapnutí fotoaparátu.

Nie je vložená pamäťová karta

Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, na displeji snímania sa zobrazí indikátor „no memory card“ a [–E–] .


Informačný displej

1Režim snímania ( Volič režimov )
2Flexibilný indikátor programu ( P (programovaná automatika) )
3Režim používateľského nastavenia ( U1, U2 a U3 (režimy používateľských nastavení) )
4Rýchlosť uzávierky ( S (automatický režim s prioritou uzávierky) , M (manuálne) )
5Clona ( A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
6Indikátor expozície
Vystavenie ( Indikátor expozície )
Kompenzácia expozície ( Tlačidlo E (kompenzácia expozície). )
Bracketing expozície a blesku ( Bracketing expozície a blesku )
WB bracketing ( Bracketing vyváženia bielej )
ADL bracketing ( ADL bracketing )

7Indikátor kompenzácie blesku ( Kompenzácia blesku )
8Indikátor kompenzácie expozície ( Tlačidlo E (kompenzácia expozície). )
Hodnota kompenzácie expozície ( Tlačidlo E (kompenzácia expozície). )
9Indikátor stupňovania expozície a blesku ( Bracketing expozície a blesku )
Indikátor WB bracketingu ( Bracketing vyváženia bielej )
Indikátor bracketingu ADL ( ADL bracketing )
Indikátor HDR ( Snímanie HDR fotografií )
Indikátor viacnásobnej expozície ( Vytvorenie viacnásobnej expozície )
10„k“ (objaví sa, keď pamäť zostáva na viac ako 1 000 expozícií; Počet zostávajúcich expozícií )
11Počet zostávajúcich expozícií ( Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )
12ikona i ( Menu i )
13Citlivosť ISO ( Tlačidlo S )
14Indikátor citlivosti ISO ( Tlačidlo S )
Automatický indikátor citlivosti ISO ( Automatické ovládanie citlivosti ISO )
15Indikátor FV lock ( FV zámok )
16Zámok automatickej expozície (AE) ( Zámok expozície )

17Indikátor pripojenia Bluetooth ( Pripojte sa k inteligentnému zariadeniu )
Režim Lietadlo ( Režim Lietadlo )
18Indikátor pripojenia Wi-Fi ( Wi-Fi pripojenie )
Indikátor pripojenia diaľkového ovládača ( Prvé pripojenie: Párovanie )
19Indikátor redukcie šumu pri dlhej expozícii ( Dlhá expozícia NR )
20Typ uzávierky ( d4: Typ uzávierky )
Tichá fotografia ( Tichá fotografia )
21Režim oneskorenia expozície ( d3: Režim oneskorenia expozície )
22Indikátor intervalového časovača ( Intervalové snímanie s časovačom )
1 ikona ( Ikona 1 )
23Režim ovládania blesku ( Režim ovládania blesku )
24Indikátor „pípnutia“ ( Možnosti pípania )
25Indikátor batérie ( Úroveň batérie )
26USB napájanie ( USB napájanie )
27Wi-Fi pripojenie ( Wi-Fi pripojenie )
28Režim uvoľnenia ( Tlačidlo c/E (režim uvoľnenia/samospúšť). )
29Režim oblasti AF ( Režim oblasti AF )
30Režim zaostrenia ( Režim zaostrenia )
31Redukcia vibrácií ( Zníženie vibrácií )
32Aktívne D-Lighting ( Aktívne D-Lighting )
33Meranie ( Meranie )
34Veľkosť obrazu ( Veľkosť obrazu )
35Vyváženie bielej ( vyváženie bielej , vyváženie bielej , vyváženie bielej )
36Nastaviť Picture Control ( Nastavte Picture Control )
37Kvalita obrazu ( Kvalita obrazu )
38Režim blesku ( Režimy blesku )
39Upozornenie na teplotu

Režim videa

1Indikátor nahrávania ( Nahrávanie videí (b auto) )
Indikátor „žiadne video“ ( Ikona 0 )
2Externé ovládanie nahrávania ( rekordéry )
3Veľkosť snímky a frekvencia/kvalita videa ( Veľkosť snímky a rýchlosť/kvalita videa )
4Zostávajúci čas ( Nahrávanie videí (b auto) )
5Časový kód ( Časový kód )
6Názov súboru ( Pomenovanie súboru )
7Zníženie hluku vetra ( Zníženie hluku vetra )
8Režim uvoľnenia (fotografovanie; Režim videa )
9Hladina zvuku ( Citlivosť mikrofónu )
10Citlivosť mikrofónu ( Citlivosť mikrofónu )
11Frekvenčná odozva ( Frekvenčná odozva )
12Elektronický indikátor VR ( Elektronická VR )
13Zvýrazniť displej ( g5: Zvýraznenie zobrazenia )