Włączanie aparatu

Gdy aparat jest włączany po raz pierwszy, wyświetlany jest ekran wyboru języka. Wybierz język, a następnie ustaw zegar aparatu (dopóki zegar nie zostanie ustawiony, nie można wykonać żadnych innych czynności).

 1. Włącz aparat.
  • Zostanie wyświetlony ekran wyboru [ Język ].
 2. Wybierz język.
  • Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić żądany język, a następnie naciśnij J (dostępne języki różnią się w zależności od kraju lub regionu, w którym aparat został pierwotnie zakupiony).
  • Zostanie wyświetlony ekran [ Strefa czasowa ].
 3. Wybierz strefę czasową.
  • Naciskaj 1 lub 3 , aby wybrać strefę czasową, a następnie naciśnij J
  • Wyświetlacz pokazuje wybrane miasta w wybranej strefie oraz różnicę między czasem w wybranej strefie a czasem UTC.
  • Zostanie wyświetlony ekran [ Format daty ].
 4. Wybierz format daty.
  • Wyróżnij żądaną kolejność wyświetlania daty (rok, miesiąc i dzień) i naciśnij J .
  • Zostanie wyświetlony ekran [ Czas letni ].
 5. Włącz lub wyłącz czas letni.
  • Wyróżnij [ .] (włączony czas letni) lub [ Wył .] (wyłączony czas letni) i naciśnij J
  • Wybranie opcji [ .] powoduje przesunięcie zegara o godzinę do przodu; aby cofnąć efekt, wybierz opcję [ Wył .].
  • Zostanie wyświetlony ekran [ Data i godzina ].
 6. Ustaw zegar.
  • Naciskaj 4 lub 2 , aby wyróżniać pozycje daty i godziny, a następnie naciskaj 1 lub 3 , aby je zmieniać.
  • Naciśnij J , aby potwierdzić ustawienie daty i godziny.
  • Komunikat [ Gotowe. ] zostanie wyświetlony, a aparat przełączy się w tryb fotografowania.

Ikona 1

Migająca ikona 1 na ekranie fotografowania oznacza, że zegar aparatu został zresetowany. Data i godzina zapisane na nowych zdjęciach będą nieprawidłowe; użyj opcji [ Strefa czasowa i data ] > [ Data i godzina ] w menu ustawień, aby ustawić prawidłową godzinę i datę na zegarze. Zegar aparatu jest zasilany przez niezależną baterię zegara. Bateria zegara ładuje się, gdy główna bateria jest włożona do aparatu. Ładowanie trwa około 2 dni. Po naładowaniu będzie zasilać zegar przez około miesiąc.