Znaki towarowe i licencje

  • Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
  • Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
  • Apple ® , App Store ® , logo Apple, iPhone ® , iPad ® , Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
  • Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Robot Android jest powielany lub modyfikowany na podstawie pracy stworzonej i udostępnionej przez Google i używany zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution License.
  • IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach, używanym na podstawie licencji.
  • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.
  • Znak słowny i logo Bluetooth ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma Nikon korzysta z tych znaków na podstawie licencji.
  • Wi-Fi i logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
  • Wszystkie inne nazwy handlowe wymienione w tym dokumencie lub innej dokumentacji dołączonej do produktu firmy Nikon są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  • Używanie plakietki Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane w taki sposób, aby łączyć się z produktami Apple określonymi na plakietce i zostało certyfikowane przez programistę w celu spełnienia standardów wydajności Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami. Należy pamiętać, że korzystanie z tego akcesorium z produktem firmy Apple może mieć wpływ na wydajność sieci bezprzewodowej.

Licencja FreeType (FreeType2)

Części tego oprogramowania są chronione prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja MIT (HarfBuzz)

Części tego oprogramowania są chronione prawami autorskimi © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja na bazę danych znaków Unicode ® (Baza danych znaków Unicode ® )

Oprogramowanie dla tego produktu korzysta z licencji oprogramowania typu open source Unicode ® Character Database License. Warunki licencji na oprogramowanie są następujące:
INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH I ZEZWOLENIACH
Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechniane zgodnie z Warunkami użytkowania w
https://www.unicode.org/copyright.html .
Niniejszym udziela się bezpłatnej zgody każdej osobie, która otrzyma kopię plików danych Unicode i wszelkiej powiązanej dokumentacji („Pliki danych”) lub oprogramowania Unicode i wszelkiej powiązanej dokumentacji („Oprogramowanie”) w celu zajmowania się Plikami danych lub Oprogramowania bez ograniczeń, w tym między innymi prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybucji i/lub sprzedaży kopii Plików danych lub Oprogramowania oraz zezwalania osobom, którym Pliki danych lub Oprogramowanie są dostarczane, na wykonywanie więc pod warunkiem, że albo

(i) niniejsza informacja o prawach autorskich i zezwoleniach zostanie dołączona do wszystkich kopii Plików danych lub Oprogramowania, lub
(ii) niniejsza informacja o prawach autorskich i pozwoleniu pojawia się w powiązanej Dokumentacji.

PLIKI DANYCH I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH WYMIENIONY W NINIEJSZEJ INFORMACJI NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ANI JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE SZKODY POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, CZY TO W WYNIKU KONTRAKTU, ZANIEDBANIA LUB INNE CZYNNOŚCI DELIKTOWE WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA PLIKÓW DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z TOBĄ.
Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym zawiadomieniu, nazwisko posiadacza praw autorskich nie może być używane w reklamie lub w inny sposób promujące sprzedaż, użytkowanie lub inne transakcje dotyczące tych Plików danych lub Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Licencja na portfel patentów AVC

NINIEJSZY PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJĄ NA PORTFOLIO PATENTÓW AVC DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ KONSUMENTA DO

(i) KODOWAĆ WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („WIDEO AVC”) I/LUB
(ii) DEKODOWAĆ WIDEO AVC, KTÓRE ZOSTAŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA ZAANGAŻOWANEGO W DZIAŁALNOŚĆ OSOBOWĄ I NIEKOMERCYJNĄ I/LUB UZYSKANE OD DOSTAWCY WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE WIDEO AVC.

ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA ANI NIE BĘDZIE DOROZUMIANA DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO WYKORZYSTANIA.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC
ZOBACZ https://www.mpegla.com