Komentarz do obrazu

  1. Przycisk G
  2. menu ustawień B

Dodaj komentarz do nowych zdjęć w miarę ich robienia. Komentarze można przeglądać w zakładce [ Info ] NX Studio.

Wprowadź komentarz

Wprowadź komentarz o długości do 36 znaków. Wyróżnij [ Wprowadź komentarz ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe wprowadzania tekstu. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, patrz „Wprowadzanie tekstu” ( Wpis tekstowy ).

Dołącz komentarz

Aby dołączyć komentarz do kolejnych zdjęć, wyróżnij opcję [ Dołącz komentarz ], naciśnij 2 i potwierdź, że w sąsiednim polu wyboru pojawił się symbol zaznaczenia ( M ). Naciśnij J , aby zapisać zmiany i wyjść; komentarz zostanie dołączony do wszystkich kolejnych zdjęć.

Informacje o zdjęciu

Komentarze można przeglądać na stronie danych zdjęcia na ekranie informacji o zdjęciu.