Folder przechowywania

 1. Przycisk G
 2. C menu robienia zdjęć

Wybierz folder, w którym będą przechowywane kolejne zdjęcia.

1Teczka
2Numer folderu
3Nazwa folderu

Zmienianie nazw folderów

Domyślna nazwa folderu, która pojawia się po numerze folderu, to „NZ_FC”. Aby zmienić nazwę przypisaną do nowych folderów, wybierz [ Zmień nazwę ].

 • Nie można zmienić nazw istniejących folderów.
 • W razie potrzeby domyślną nazwę można przywrócić dla kolejnych folderów, naciskając i przytrzymując przycisk O , gdy wyświetlana jest klawiatura.

Wpis tekstowy

Gdy wymagane jest wprowadzenie tekstu, wyświetlana jest klawiatura.

 • Stuknij litery na ekranie, aby wstawić je w bieżącej pozycji kursora. Znaki można także wprowadzać, wyróżniając je wybierakiem wielofunkcyjnym i naciskając J .
  1 Obszar wyświetlania tekstu
  2 Obszar klawiatury
 • Aby przesunąć kursor do nowej pozycji, dotknij wyświetlacza lub obróć główne pokrętło sterowania.
 • Jeśli znak zostanie wprowadzony, gdy obszar wyświetlania tekstu jest pełny, znak skrajny z prawej strony zostanie usunięty.
 • Aby usunąć znak pod kursorem, naciśnij przycisk O
 • Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij X .
 • Aby wyjść bez kończenia wpisywania tekstu, naciśnij G .

Wybierz folder według numeru

Folder, w którym będą przechowywane kolejne zdjęcia, można wybrać według numeru. Jeśli folder o podanym numerze jeszcze nie istnieje, zostanie utworzony nowy folder.

 1. Wybierz [ Wybierz folder według numeru ].
  • Wyróżnij [ Wybierz folder według numeru ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz folder według numeru ].
 2. Wybierz numer folderu.
  • Naciskaj 4 lub 2 , aby wyróżnić cyfry.
  • Aby zmienić podświetloną cyfrę, naciśnij 1 lub 3 .
 3. Zapisz zmiany i wyjdź.
  • Jeśli folder o wybranym numerze już istnieje, ikona W , X lub Y zostanie wyświetlona po lewej stronie numeru folderu. Naciśnij J , aby zakończyć operację i powrócić do menu głównego; jeśli wybierzesz folder oznaczony W lub X , zostanie on wybrany jako folder dla nowych zdjęć.
  • Jeśli wybierzesz numer folderu, który jeszcze nie istnieje, po naciśnięciu J zostanie utworzony nowy folder o tym numerze.
  • W obu przypadkach kolejne zdjęcia będą przechowywane w wybranym folderze.
  • Aby wyjść bez zmiany folderu przechowywania, naciśnij przycisk G

Ikony folderów

Foldery w oknie dialogowym [ Wybierz folder według numeru ] są oznaczone W , jeśli są puste, Y , jeśli są pełne (zawierające 5000 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999), lub X , jeśli są częściowo zapełnione. Ikona Y oznacza, że w folderze nie można zapisać dalszych zdjęć.

Wybierz folder z listy

Aby wybrać z listy istniejących folderów:

 1. Wybierz [ Wybierz folder z listy ].

  Wyróżnij [ Wybierz folder z listy ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz folder z listy ].
 2. Zaznacz folder.
  Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić folder.
 3. Wybierz podświetlony folder.
  • Naciśnij J , aby wybrać wyróżniony folder i powrócić do menu głównego.
  • Kolejne zdjęcia będą zapisywane w wybranym folderze.

Numery folderów i plików

 • Gdy numer folderu osiągnie 999, aparat automatycznie przestanie tworzyć nowe foldery i wyłączy spust migawki, jeśli:
  • aktualny folder zawiera 5000 zdjęć (dodatkowo nagrywanie wideo zostanie wyłączone, jeśli aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do nagrania wideo o maksymalnej długości spowoduje, że folder będzie zawierał ponad 5000 plików), lub
  • bieżący folder zawiera zdjęcie o numerze 9999 (dodatkowo nagrywanie wideo zostanie wyłączone, jeśli aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do nagrania wideo o maksymalnej długości dałaby plik o numerze przekraczającym 9999).
 • Jeśli na karcie pamięci jest wolne miejsce, nadal będzie można kontynuować fotografowanie, wykonując:
  • utworzenie folderu o numerze mniejszym niż 999 i wybranie go jako folderu przechowywania lub
  • zmiana opcji wybranych dla [ Rozmiar klatki/liczba klatek ] i [ Jakość wideo ] przed nagraniem wideo.

Czas uruchomienia

Uruchomienie aparatu może wymagać dodatkowego czasu, jeśli karta pamięci zawiera bardzo dużą liczbę plików lub folderów.