Folder do przechowywania

 1. Przycisk G
 2. C menu fotografowania

Wybierz folder, w którym będą zapisywane kolejne zdjęcia.

1Teczka
2Numer folderu
3Nazwa folderu

Zmienianie nazw folderów

Domyślna nazwa folderu, która pojawia się po numerze folderu, to „NZ_FC”. Aby zmienić nazwę przypisaną do nowych folderów, wybierz opcję [ Zmień nazwę ].

 • Nie można zmienić nazwy istniejących folderów.
 • W razie potrzeby domyślną nazwę można przywrócić dla kolejnych folderów, naciskając i przytrzymując przycisk O , gdy wyświetlana jest klawiatura.

Wpis tekstowy

Klawiatura jest wyświetlana, gdy wymagane jest wprowadzenie tekstu.

 • Dotknij liter na ekranie, aby wstawić je w bieżącej pozycji kursora. Znaki można również wprowadzać, wyróżniając je wybierakiem wielofunkcyjnym i naciskając J .
  1Obszar wyświetlania tekstu
  2Obszar klawiatury
 • Aby przesunąć kursor w nowe miejsce, dotknij wyświetlacza lub obróć główne pokrętło sterowania.
 • Jeśli znak zostanie wprowadzony, gdy obszar wyświetlania tekstu jest pełny, znak znajdujący się najbardziej po prawej stronie zostanie usunięty.
 • Aby usunąć znak pod kursorem, naciśnij przycisk O
 • Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij X .
 • Aby wyjść bez zakończenia wprowadzania tekstu, naciśnij G .

Wybierz folder według numeru

Folder, w którym będą zapisywane kolejne zdjęcia, można wybrać po numerze. Jeżeli folder o podanym numerze jeszcze nie istnieje, zostanie utworzony nowy folder.

 1. Wybierz opcję [Wybierz folder według numeru ].
  • Wyróżnij [ Wybierz folder według numeru ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz folder według numeru ].
 2. Wybierz numer folderu.
  • Naciskaj 4 lub 2 , aby wyróżniać cyfry.
  • Aby zmienić podświetloną cyfrę, naciśnij 1 lub 3 .
 3. Zapisz zmiany i wyjdź.
  • Jeśli folder o wybranym numerze już istnieje, po lewej stronie numeru folderu zostanie wyświetlona ikona W , X lub Y . Naciśnij J , aby zakończyć operację i powrócić do menu głównego; jeśli wybierzesz folder oznaczony W lub X , zostanie on wybrany jako folder dla nowych zdjęć.
  • Jeśli wybierzesz numer folderu, który jeszcze nie istnieje, po naciśnięciu J zostanie utworzony nowy folder z tym numerem.
  • W obu przypadkach kolejne zdjęcia będą zapisywane w wybranym folderze.
  • Aby wyjść bez zmiany folderu przechowywania, naciśnij przycisk G

Ikony folderów

Foldery w oknie dialogowym [ Wybierz folder według numeru ] są oznaczone W , jeśli są puste, Y , jeśli są pełne (zawierają 5000 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999), lub literą X , jeśli są częściowo zapełnione. Ikona Y oznacza, że w folderze nie można zapisać dalszych zdjęć.

Wybierz folder z listy

Aby wybrać z listy istniejących folderów:

 1. Wybierz [Wybierz folder z listy].

  Wyróżnij [ Wybierz folder z listy ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz folder z listy ].
 2. Zaznacz folder.
  Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić folder.
 3. Wybierz podświetlony folder.
  • Naciśnij J , aby wybrać wyróżniony folder i powrócić do menu głównego.
  • Kolejne zdjęcia będą zapisywane w wybranym folderze.

Numery folderów i plików

 • Gdy numer folderu osiągnie 999, aparat przestanie automatycznie tworzyć nowe foldery i wyłączy spust migawki, jeśli:
  • bieżący folder zawiera 5000 zdjęć (dodatkowo nagrywanie wideo zostanie wyłączone, jeśli aparat wyliczy, że z liczby plików potrzebnych do nagrania wideo o maksymalnej długości wynika, że folder zawiera ponad 5000 plików), lub
  • bieżący folder zawiera zdjęcie o numerze 9999 (dodatkowo nagrywanie wideo zostanie wyłączone, jeśli aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do nagrania filmu o maksymalnej długości dałaby plik o numerze większym niż 9999).
 • Jeśli na karcie pamięci jest wolne miejsce, możesz mimo to kontynuować fotografowanie, wykonując następujące czynności:
  • utworzenie folderu o numerze mniejszym niż 999 i wybranie go jako folderu do przechowywania lub
  • zmiana opcji wybranych dla [ Rozmiar klatki/liczba klatek ] i [ Jakość wideo ] przed rozpoczęciem nagrywania filmów.

Czas uruchomienia

Uruchomienie aparatu może wymagać dodatkowego czasu, jeśli karta pamięci zawiera bardzo dużą liczbę plików lub folderów.