För din säkerhet

För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela ”För säkerhets skull” innan du använder denna produkt.

.

FARA: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs finns stor risk för dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador.
FÖRSIKTIGHET: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs kan det leda till personskador eller skada på egendom.
VARNING
 • Använd inte medan du går eller kör ett fordon.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till olyckor eller andra skador.
 • Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som exponeras på grund av ett fall eller annan olycka.
  Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
 • Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme eller ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet eller strömkällan.
  Fortsatt användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
 • Håll torr. Hantera inte med våta händer. Hantera inte kontakten med våta händer.
  Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
 • Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid medan den är inkopplad.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka lågtemperaturbrännskador.
 • Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom propan, bensin eller aerosoler.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka explosion eller brand.
 • Titta inte direkt på solen eller andra starka ljuskällor genom objektivet.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka synskador.
 • Rikta inte blixten eller AF-hjälplampan mot någon som kör ett motorfordon.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
 • Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten. Notera dessutom att smådelar utgör en kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon del av denna produkt, kontakta omedelbart sjukvården.
 • Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
 • Använd inte batterier, laddare, nätadaptrar eller USB-kablar som inte är speciellt avsedda för användning med denna produkt. Gör inget av följande när du använder batterier, laddare, nätadaptrar eller USB-kablar avsedda för användning med denna produkt:
  • Skada inte, modifiera inte, dra inte hårt i och böj inte sladdar eller kablar, placera dem inte under tunga föremål, och utsätt dem inte för värme eller öppen eld.
  • Använd inte reseadaptrar eller adaptrar konstruerade för att konvertera från en spänning till en annan eller DC-till-AC-växlare.
  Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
 • Hantera inte kontakten när produkten laddas eller nätadaptern används under ett åskväder.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka elstötar.
 • Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga temperaturer.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller köldskador.
FÖRSIKTIGHET
 • Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor.
  Ljus som fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens interna delar. När du fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden. Solljus som fokuseras in i kameran när solen är i närheten av bilden kan orsaka brand.
 • Stäng av produkten på platser där det är förbjudet att använda den. Inaktivera trådlösa funktioner på platser där användning av trådlös utrustning är förbjuden.
  Radiofrekvensutstrålningen som skapas av denna produkt kan störa utrustning ombord på flygplan eller i sjukhus eller andra medicinska anläggningar.
 • Ta bort batteriet och koppla bort nätadaptern om produkten inte ska användas under en längre tid.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
 • Avfyra inte blixten i kontakt med eller i närheten av hud eller föremål.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller brand.
 • Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
 • Titta inte direkt på AF-hjälplampan.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det påverka synen.
 • Transportera inte kameror eller objektiv med stativ eller liknande tillbehör monterade.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.
FARA (Batteries)
 • Hantera batterierna korrekt.
  Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna:
  • Använd endast uppladdningsbara batterier som är godkända för användning i denna produkt.
  • Utsätt inte batterierna för öppen eld eller stark värme.
  • Demontera inte.
  • Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller andra metallföremål.
  • Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar.
  • Kliv inte på batterierna, repa dem inte med naglarna och slå inte på dem med en hammare.
 • Ladda endast såsom det anges.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.
 • Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent vatten och uppsök sjukvården omedelbart.
  Om du väntar med detta kan det leda till ögonskador.
 • Följ instruktionerna från flygbolagspersonal.
  Batterier som lämnas obevakade på hög höjd i en ej trycksatt miljö kan läcka, överhettas, brista eller börja brinna.
VARNING (Batteries)
 • Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
  Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök sjukvården omedelbart.
 • Håll batterierna utom räckhåll för husdjur och andra djur.
  Batterierna kan läcka, överhettas, spricka eller börja brinna om djur biter eller tuggar på dem eller skadar dem på annat sätt.
 • Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten. Torka omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om den blir blöt.
 • Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i batterierna, såsom missfärgning eller deformering. Avsluta laddningen av uppladdningsbara EN-EL25a/EN-EL25-batterier om de inte laddas inom den specificerade tidsperioden.
  Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.
 • När batterier inte längre behövs, isolera batteripolerna med tejp.
  Överhettning, sprickor eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i kontakt med polerna.
 • Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten.
  Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.