f4: Anpassa kommandorattar

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Anpassa funktionen för huvud- och underkommandorattarna.

Omvänd rotation

Vänd om rotationsriktningen för kommandorattarna för valda operationer.

  • Markera [ Exponeringskompensation ] eller [ Slutartid/bländare ] och tryck på 2 för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ).
  • Tryck på J för att spara ändringarna och avsluta.

Byt huvud/sub

Vänd om rollerna för huvud- och underkommandorattarna.

AlternativBeskrivning
[ Exponeringsinställning ]Om [ ] väljs kommer huvudinställningsratten att styra bländaren och slutartiden för den sekundära kommandoratten. Om [ På (läge A) ] väljs, kommer huvudkommandoratten att användas för att ställa in bländare endast i läge A.
[ Autofokusinställning ]Om [ ] är vald och [ Fokusläge/AF-områdesläge ] har tilldelats en kontroll med anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ], kan du välja AF-områdesläge genom att hålla kontrollen intryckt och rotera huvudknappen kommandoratt och fokusläge genom att hålla ned kontrollen och vrida den underordnade kommandoratten.

Menyer och uppspelning

Välj de roller som multiväljaren och kommandorattarna spelar under uppspelning och menynavigering.

AlternativBeskrivning
[ ]Uppspelning:
  • Huvudkommandoratten kan användas för att välja bilden som ska visas under helskärmsuppspelning. Den underordnade kommandoratten kan användas för att hoppa framåt eller bakåt enligt det alternativ som valts för [ Sub-dial frame advance ].
  • Under uppspelning av miniatyrer kan huvudkommandoratten användas för att markera miniatyrbilder och underkommandoratten för att bläddra uppåt eller nedåt.
Menyer*:
Använd huvudkommandoratten för att markera menyalternativ. Genom att vrida underkommandoratten åt höger visas undermenyn för det markerade alternativet. Om du vrider den åt vänster visas föregående meny.
2[ På (bildrecension utesluten) ]När det gäller [ ] förutom att kommandorattarna inte kan användas för uppspelning under bildgranskning.
[ Av ]Använd multiväljaren för att välja bilden som visas under helskärmsuppspelning eller för att markera bilder eller menyalternativ.
  1. Underkommandoratten kan inte användas för att välja markerade objekt. För att välja markerade objekt, tryck på J eller 2 .

Framförflyttning av underrattsram

Välj den åtgärd som ska utföras när du vrider på den underordnade kommandoratten under helskärmsuppspelning. Det här alternativet träder bara i kraft när [ ] eller [ På (bildgranskning exkluderas) ] är valt för [ Menyer och uppspelning ].

AlternativBeskrivning
[ 10 bildrutor ]Hoppa framåt eller bakåt 10 bildrutor åt gången.
[ 50 bildrutor ]Hoppa framåt eller bakåt 50 bildrutor åt gången.
c[ Betyg ]Hoppa till nästa eller föregående bilder med det valda betyget. För att välja betyg, markera [ Betyg ] och tryck på 2 .
P[ Skydda ]Hoppa till nästa eller föregående skyddade bild.
C[ Endast bilder ]Hoppa till nästa eller föregående bild.
1[ Endast videor ]Hoppa till nästa eller föregående video.
u[ Mapp ]Vrid på underkommandoratten för att välja en mapp.