f2: Anpassade kontroller (fotografering)

 1. G -knappen
 2. A meny för anpassade inställningar

Välj de funktioner som utförs i fotoläge med hjälp av kamerakontrollerna eller linskontrollringen.

 • Välj de roller som spelas av kontrollerna nedan. Markera önskad kontroll och tryck på J .

  Alternativ
  2[ Fn-knapp ]
  j[ AE-L/AF-L-knapp ]
  k[ OK-knapp ]
  z[ Videoinspelningsknapp ]
  S[ Lens Fn-knapp ]
  3[ Lens Fn2-knapp ]
  l[ Linskontrollring ]
 • Rollerna som kan tilldelas dessa kontroller är följande:
  Alternativ2jk 1zS3l
  K[ Välj mittfokuspunkt ]44
  A[ AF-ON ]4444
  F[ Endast AF-lås ]4444
  E[ AE-lås (håll) ]44444
  D[ AE-lås (Återställ vid frigöring) ]44444
  C[ Endast AE-lås ]4444
  B[ AE/AF-lås ]4444
  r[ FV-lås ]444
  h[ c Inaktivera/aktivera ]444
  q[ Förhandsgranskning ]4444
  L[ Matrismätning ]444
  M[ Centervägd mätning ]444
  N[ Spotmätning ]444
  t[ Höjdpunktsvägd mätning ]444
  1[ Gafflingskur ]444
  4[ + RAW ]4444
  n[ Ämnesspårning ]444
  L[ Tyst fotografering ]444
  b[ Live view info display off ]44444
  b[ Visning av ramrutnät ]4444
  p[ Zooma på/av ]444444
  O[ MIN MENY ]4444
  3[ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ]4444
  K[ Uppspelning ]444
  J[ Välj bildområde ]44
  8[ Bildkvalitet/storlek ]44
  m[ Vitbalans ]44
  h[ Ställ in bildkontroll ]44
  y[ Active D-Lighting ]44
  w[ Mätning ]44
  I / Y[ Blixtläge/kompensation ]44
  v[ Release mode ]4
  z[ Fokusläge/AF-områdesläge ]44
  t[ Automatisk variation ]44
  $[ Flera exponeringar ]44
  2[ HDR (högt dynamiskt omfång) ]44
  z[ Exponeringsfördröjningsläge ]44
  W[ Fokus på topp ]4
  w[ Välj nummer utan CPU-objektiv ]44
  X[ Fokus (M/A) ]4 2, 3
  q[ Bländare ]4 3
  E[ Exponeringskompensation ]4 3
  [ Ingen ]4444444 3
  1. Oavsett vilket alternativ som valts, när [ Auto-områdes-AF ], [ Auto-områdes-AF (människor) ] eller [ Auto-områdes-AF (djur) ] är valt för AF-områdesläge, fungerar knappen endast för att initiera motiv- spårande AF (Motivföljande AF ).
  2. Endast tillgänglig med kompatibla objektiv.
  3. Oavsett vilket alternativ som valts, i manuellt fokusläge kan kontrollringen endast användas för att justera fokus.
 • Följande alternativ är tillgängliga:
  RollBeskrivning
  K[ Välj mittfokuspunkt ]Genom att trycka på kontrollen väljs den mittersta fokuspunkten.
  A[ AF-ON ]Genom att trycka på kontrollen startar autofokus.
  F[ Endast AF-lås ]Fokus låses när reglaget är intryckt.
  E[ AE-lås (håll) ]Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringslåset upphör inte när slutaren släpps. Exponeringen förblir låst tills reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern löper ut.
  D[ AE-lås (Återställ vid släpp) ]Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringen förblir låst tills kontrollen trycks in en andra gång, slutaren utlöses eller standbytimern löper ut.
  C[ Endast AE-lås ]Exponeringen låses när reglaget trycks ned.
  B[ AE/AF-lås ]Fokus och exponering låses medan kontrollen är intryckt.
  r[ FV-lås ]Tryck på kontrollen för att låsa blixtvärdet för extra blixtenheter; tryck igen för att avbryta FV-låset.
  h[ c Inaktivera/aktivera ]Om blixten för närvarande är aktiverad, kommer den att avaktiveras medan kontrollen är intryckt. Om blixten för närvarande är avstängd, väljs synkronisering av främre ridån medan kontrollen är intryckt.
  q[ Förhandsgranskning ]Håll kontrollen intryckt för att förhandsgranska fotofärg, exponering och skärpedjup.
  L[ Matrismätning ][ Matrismätning ] aktiveras när reglaget är intryckt.
  M[ Centervägd mätning ][ Centerviktad mätning ] aktiveras medan reglaget är intryckt.
  N[ Spotmätning ][ Spotmätning ] aktiveras när reglaget är intryckt.
  t[ Höjdpunktsvägd mätning ][ Highlight-weighted metering ] aktiveras medan reglaget är intryckt.
  1[ Gafflingskur ]
  • Om kontrollen trycks in när ett annat alternativ än [ WB bracketing ] är valt för [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fototagningsmenyn i kontinuerligt utlösningsläge, kommer kameran att ta alla bilder i det aktuella bracketingprogrammet och upprepa bracketing-skuren medan avtryckaren är nedtryckt. I enbildsläge avslutas fotograferingen efter den första variationen.
  • Om [ WB bracketing ] väljs för [ Auto bracketing set ] tar kameran bilder medan avtryckaren trycks ned och tillämpar vitbalansgaffling på varje bild.
  4[ + RAW ]
  • Om ett JPEG-alternativ för närvarande är valt för bildkvalitet, kommer "RAW" att visas och en RAW-kopia spelas in med nästa bild som tas efter att kontrollen har tryckts in. Den ursprungliga bildkvalitetsinställningen återställs när du tar bort fingret från avtryckaren eller trycker på kontrollen igen och avbryter [ + RAW ].
  • RAW-kopior spelas in med de inställningar som för närvarande är valda för [ RAW-inspelning ] i fototagningsmenyn.
  n[ Ämnesspårning ]Om du trycker på kontrollen när [ Auto-områdes-AF ], [ Auto-områdes-AF (människor) ] eller [ Auto-områdes-AF (djur) ] är valt för AF-områdesläget aktiveras motivföljning; fokuspunkten kommer att ändras till ett riktmedel och monitorn och sökaren till motivföljande skärmar.
  • För att avsluta motivföljande AF, tryck på kontrollen igen eller tryck på W ( Q )-knappen.
  L[ Tyst fotografering ]Tryck på kontrollen för att utföra tyst fotografering. Tryck igen för att avbryta tyst fotografering.
  b[ Live view info display off ]Tryck på kontrollen för att dölja ikonerna och fotograferingsinformationen på skärmen. Ikoner och fotograferingsinformation kan visas genom att trycka på knappen igen.
  b[ Visning av ramrutnät ]Varje gång du trycker på knappen ändras kompositionsramrutnätet på displayen mellan [ Off ], [ On (3×3) ] och [ On (4×4) ].
  p[ Zooma på/av ]Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten (zoomförhållandet är valt i förväg). Tryck igen för att avbryta zoomen.
  O[ MIN MENY ]Tryck på kontrollen för att visa "MIN MENY".
  3[ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ]Tryck på kontrollen för att hoppa till den översta posten i "MIN MENY". Välj det här alternativet för snabb åtkomst till ett ofta använt menyalternativ.
  K[ Uppspelning ]Tryck på kontrollen för att starta uppspelningen.
  J[ Välj bildområde ]Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja bildområde.
  8[ Bildkvalitet/storlek ]Tryck på kontrollen och vrid huvudkommandoratten för att välja ett alternativ för bildkvalitet och underkommandoratten för att välja bildstorlek.
  m[ Vitbalans ]För att välja ett alternativ för vitbalans, håll ned knappen och vrid på huvudkommandoratten. Vissa alternativ erbjuder underalternativ som kan väljas genom att vrida på underkommandoratten.
  h[ Ställ in bildkontroll ]Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en bildkontroll.
  y[ Active D-Lighting ]Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera Active D-Lighting.
  w[ Mätning ]Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett mätningsalternativ.
  I / Y[ Blixtläge/kompensation ]Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett blixtläge och den sekundära kommandoratten för att justera blixteffekten.
  v[ Release mode ]Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett frigöringsläge. När utlösningsläget är [ Kontinuerlig L ] kan du ändra inställningen för bildframmatningshastigheten genom att vrida den sekundära kommandoratten, och när utlösningsläget är [ Självutlösare ] kan du ändra inställningen av tiden tills slutaren är frigörs genom att vrida på underkommandoratten.
  z[ Fokusläge/AF-områdesläge ]Håll ned kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja fokusläge, sekundärkommandoratten för att välja AF-områdesläge.
  t[ Automatisk variation ]Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja antalet bilder och den sekundära kommandoratten för att välja variationssteg eller aktiv D-Lighting-mängd.
  $[ Flera exponeringar ]Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja läge och den underordnade kommandoratten för att välja antalet bilder.
  2[ HDR (högt dynamiskt omfång) ]Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja läge och den sekundära kommandoratten för att välja exponeringsskillnad.
  z[ Exponeringsfördröjningsläge ]Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att välja avtryckarens fördröjning.
  W[ Fokus på topp ]Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja en toppnivå och den sekundära kommandoratten för att välja toppfärg.
  w[ Välj nummer för icke-CPU-objektiv ]Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett linsnummer som sparats med alternativet [ Non-CPU lens data ] i inställningsmenyn.
  X[ Fokus (M/A) ]Autofokus kan åsidosättas genom att vrida linskontrollringen (autofokus med manuell överstyrning). Kontrollringen kan användas för manuell fokus när avtryckaren är nedtryckt halvvägs. För att fokusera om med autofokus, lyft fingret från avtryckaren och tryck sedan ned den halvvägs igen.
  q[ Bländare ]Vrid linskontrollringen för att justera bländaren.
  E[ Exponeringskompensation ]Vrid linskontrollringen när exponeringskompensationsratten är inställd på [ C ] för att justera exponeringskompensationen.
  [ Ingen ]Kontrollen har ingen effekt.