Funktioner tillgängliga med "C" firmware version 1.30

Nya alternativ för anpassade inställningar f2 "Anpassade kontroller (fotografering)" och g2 "Anpassade kontroller": "Spara fokusposition" och "Återkalla fokusposition"

[ Spara fokusposition ] och [ Återkalla fokusposition ] har lagts till rollerna som kan tilldelas kamerakontroller för Anpassade inställningar f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] och g2 [ Anpassade kontroller ]. Tilldela [ Spara fokusposition ] till [ Lens Fn-knapp ] respektive [ Recall focus position ] till [ Lens Fn2-knapp ] för att spara och snabbt återställa objektivets aktuella fokusposition med dessa kontroller ("minnesåterkallning"). Detta kan vara användbart om du ofta återvänder till motiv på ett fast fokusavstånd.

 • Minnesåterställning är endast tillgängligt när ett Z-fästeobjektiv med autofokus utrustad med Fn- och Fn2 -knappar är monterat på kameran. Om objektivet inte är utrustat med en Fn2 -knapp kan kameran inte spara fokuspositionen även om [ Spara fokusposition ] är tilldelad till objektivets Fn -knapp.
 • Fokuspositioner kan sparas och återkallas i både foto- och videoläge.
 • Fokuspositioner kan sparas i valfritt fokusläge.
 • Den lagrade fokuspositionen återställs när objektivet tas bort.

Minnesåterkallelse

 1. Välj [Spara fokusposition] för anpassad inställning f2 [Anpassade kontroller (fotografering)] eller g2 [Anpassade kontroller] > [Lens Fn-knapp].

 2. Välj [Återkalla fokusposition] för anpassad inställning f2 [Anpassade kontroller (fotografering)] eller g2 [Anpassade kontroller] > [Lens Fn2-knapp].
 3. Fokusera på önskat motiv i fotograferingsdisplayen och tryck och håll ner objektivets Fn-knapp.

  En 5 -ikon visas på fotograferingsskärmen om åtgärden lyckas.
 4. Tryck på objektivets Fn2-knapp.
  • Den sparade fokuspositionen återställs.
  • Om du håller ner objektivets Fn2 -knapp aktiveras manuell fokusering, och kameran fokuserar inte om om avtryckaren trycks ned halvvägs medan kontrollen är nedtryckt.

Varningar: Minnesåterkallning

 • Fokuspositioner kan inte sparas medan fotograferingsinformation visas.
 • Ändringar i omgivningstemperaturen kan leda till att fokus återkallas till en annan position än den där den sparades.
 • Tidigare sparade fokuspositioner tenderar att ändras om de återkallas efter att objektivets brännvidd har justerats via zoom. Om en sparad fokusposition återkallas efter att objektivets brännvidd har justerats kommer kameran att avge fyra korta pip, förutsatt att ett annat alternativ än [ Av ] är valt för [ Beep options ] > [ Beep on/off ] i inställningsmenyn .

Pip

 • Om ett annat alternativ än [ Av ] väljs för [ Beep options ] > [ Beep on/off ] i inställningsmenyn kommer kameran att avge två korta pip när en fokusposition sparas eller återkallas i fotoläge.
 • Ett pip hörs inte i tyst fotografering, videoläge eller när [ Av ] är valt för [ Beep options ] > [ Beep on/off ].