Bildkommentar

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Lägg till en kommentar till nya bilder när de tas. Kommentarer kan ses på NX Studios [ Info ]-flik.

Ingångskommentar

Mata in en kommentar på upp till 36 tecken. Markera [ Mata in kommentar ] och tryck på 2 för att visa en dialogruta för textinmatning. För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( Textinmatning ).

Bifoga kommentar

För att bifoga kommentaren till efterföljande fotografier, markera [ Bifoga kommentar ], tryck på 2 och bekräfta att en bock ( M ) visas i den intilliggande kryssrutan. Tryck på J för att spara ändringarna och avsluta; kommentaren bifogas alla efterföljande fotografier.

Foto info

Kommentarer kan ses på fotograferingsdatasidan i bildinformationsdisplayen.