g2: Anpassade kontroller

 1. G -knappen
 2. A meny för anpassade inställningar

Välj de funktioner som utförs i videoläge med hjälp av kamerakontrollerna eller linskontrollringen.

 • Välj de roller som spelas av kontrollerna nedan. Markera önskad kontroll och tryck på J .
  Alternativ
  2 [ Fn-knapp ]
  j [ AE-L/AF-L-knapp ]
  k [ OK-knapp ]
  G [ Avtryckare ]
  S [ Lens Fn-knapp ]
  3 [ Lens Fn2-knapp ]
  l [ Linskontrollring ]
 • Rollerna som kan tilldelas dessa kontroller är följande:
  Alternativ 2 j k 1 G S 3 l
  K [ Välj mittfokuspunkt ] 4 4
  A [ AF-ON ] 4 4 4
  F [ Endast AF-lås ] 4 4 4
  E [ AE-lås (håll) ] 4 4 4
  C [ Endast AE-lås ] 4 4 4
  B [ AE/AF-lås ] 4 4 4
  n [ Ämnesspårning ] 4 4 4
  b [ Live view info display off ] 4 4 4 4
  b [ Visning av ramrutnät ] 4 4 4
  p [ Zooma på/av ] 4 4 4 4 4
  O [ MIN MENY ] 4 4 4
  3 [ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ] 4 4 4
  K [ Uppspelning ] 4 4 4
  C [ Ta foton ] 4
  1 [ Spela in videor ] 4 4 4
  m [ Vitbalans ] 4
  h [ Ställ in bildkontroll ] 4
  y [ Active D-Lighting ] 4
  w [ Mätning ] 4
  c [ Frigöringsläge (spara ram) ] 4
  z [ Fokusläge/AF-områdesläge ] 4
  H [ Mikrofonkänslighet ] 4
  W [ Fokus på topp ] 4
  X [ Fokus (M/A) ] 4 2, 3
  q [ Power bländare ] 4 3
  E [ Exponeringskompensation ] 4 3
  [ Ingen ] 4 4 4 4 4 4 3
  1. Oavsett vilket alternativ som valts, när [ Auto-områdes-AF ], [ Auto-områdes-AF (människor) ] eller [ Auto-områdes-AF (djur) ] är valt för AF-områdesläge, fungerar knappen endast för att initiera motiv- spårande AF ( Motivföljande AF ).
  2. Endast tillgänglig med kompatibla objektiv.
  3. Oavsett vilket alternativ som valts, i manuellt fokusläge kan kontrollringen endast användas för att justera fokus.
 • Följande alternativ är tillgängliga:
  Roll Beskrivning
  K [ Välj mittfokuspunkt ] Genom att trycka på kontrollen väljs den mittersta fokuspunkten.
  A [ AF-ON ] Genom att trycka på kontrollen startar autofokus.
  F [ Endast AF-lås ] Fokus låses när reglaget är intryckt.
  E [ AE-lås (håll) ] Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringslåset upphör inte när slutaren släpps. Exponeringen förblir låst tills reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.
  C [ Endast AE-lås ] Exponeringen låses när reglaget trycks ned.
  B [ AE/AF-lås ] Fokus och exponering låses medan reglaget är intryckt.
  n [ Ämnesspårning ] Om du trycker på kontrollen när [ Auto-områdes-AF ], [ Auto-områdes-AF (människor) ] eller [ Auto-områdes-AF (djur) ] är valt för AF-områdesläge aktiveras motivföljning; fokuspunkten kommer att ändras till ett riktmedel och monitorn och sökaren till motivföljande skärmar.
  • För att avsluta motivföljande AF, tryck på kontrollen igen eller tryck på W ( Q )-knappen.
  b [ Live view info display off ] Tryck på kontrollen för att dölja ikonerna och fotograferingsinformationen på skärmen. Ikoner och fotograferingsinformation kan visas genom att trycka på knappen igen.
  b [ Visning av ramrutnät ] Varje gång du trycker på knappen ändras kompositionsramrutnätet på displayen mellan [ Off ], [ On (3×3) ] och [ On (4×4) ].
  p [ Zooma på/av ] Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten (zoomförhållandet är valt i förväg). Tryck igen för att avbryta zoomen.
  O [ MIN MENY ] Tryck på kontrollen för att visa "MIN MENY".
  3 [ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ] Tryck på kontrollen för att hoppa till den översta posten i "MIN MENY". Välj det här alternativet för snabb åtkomst till ett ofta använt menyalternativ.
  K [ Uppspelning ] Tryck på kontrollen för att starta uppspelningen.
  C [ Ta foton ] Tryck ned avtryckaren hela vägen för att ta ett foto med bildförhållandet 16:9.
  1 [ Spela in videor ] Tryck på kontrollen för att starta inspelningen. Tryck igen för att avsluta inspelningen.
  m [ Vitbalans ] Håll ned kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att justera vitbalansen för videor. Vissa alternativ erbjuder underalternativ som kan väljas genom att vrida på underkommandoratten.
  h [ Ställ in bildkontroll ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en bildkontroll.
  y [ Active D-Lighting ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera Active D-Lighting för videor.
  w [ Mätning ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett videomätningsalternativ.
  c [ Frigöringsläge (spara ram) ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja frigöringsläge för bilder tagna i videoläge.
  z [ Fokusläge/AF-områdesläge ] Håll kontrollen intryckt och vrid huvudinställningsratten för att välja fokusläge, underkommandoratten för att välja AF-områdesläge.
  H [ Mikrofonkänslighet ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera mikrofonens känslighet.
  W [ Fokus på topp ] Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja en toppnivå och den sekundära kommandoratten för att välja toppfärg.
  X [ Fokus (M/A) ] Linskontrollringen kan användas för manuell fokus oavsett vilket alternativ som valts för fokusläge. För att fokusera om med autofokus, tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på en kontroll som AF-ON har tilldelats.
  q [ Power bländare ] Vrid linskontrollringen för att justera bländaren.
  E [ Exponeringskompensation ] Vrid linskontrollringen när exponeringskompensationsratten är inställd på [ C ] för att justera exponeringskompensationen.
  [ Ingen ] Kontrollen har ingen effekt.

Power bländare

 • Bländaröppning är endast tillgänglig i lägena A och M .
 • En 6 -ikon i fotograferingsdisplayen indikerar att bländaröppningen inte kan användas.
 • Skärmen kan flimra när bländaren justeras.