g5: Markera display

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om skuggning ska användas för att indikera högdagrar (ljusa delar av bilden) under videoinspelning.

Visa mönster

För att aktivera markeringen väljer du [ Pattern 1 ] eller [ Pattern 2 ].

Mönster 1
Mönster 2

Markera visningströskeln

Välj den ljusstyrka som behövs för att aktivera videomarkeringsvisningen. Ju lägre värde, desto större ljusstyrka kommer att visas som högdagrar. Om [ 255 ] väljs, visar markeringsdisplayen endast områden som är potentiellt överexponerade.

Markera display

Om både visning av högdagrar och fokusering är aktiverade, kommer endast fokusering att visas i manuellt fokusläge. För att se visningen av högdager i manuellt fokusläge, välj [ Av ] för anpassad inställning d9 [ Fokus peaking ] > [ Peaking level ].