ISO-känslighetsinställningar

  1. G -knappen
  2. 1 videoinspelningsmeny

Justera inställningarna för ISO-känslighet för videoläge.

AlternativBeskrivning
[ Maximal känslighet ]

Välj den övre gränsen för automatisk ISO-känslighetskontroll för att förhindra att den höjs för högt.

  • Det valda värdet fungerar som den övre gränsen för ISO-känslighet i lägena P , S och A och när [ ] är valt för [ Automatisk ISO-kontroll (läge M) ] i läge M.
[ Auto ISO-kontroll (läge M) ]Om du väljer [ ] och trycker på J -knappen kommer kameran automatiskt att justera ISO-känsligheten för videoläge i läge M. Om [ Av ] väljs förblir ISO-känsligheten fast på det värde som valts med ISO-känslighetsratten.
  • Oavsett vilket alternativ som valts används automatisk ISO-känslighetskontroll i andra lägen än M .
[ ISO-känslighet (läge M) ]Den ISO-känslighet som valts med ISO-känslighetsratten visas.
  • När automatisk ISO-känslighetskontroll är aktiverad visar fotograferingsdisplayen ISO AUTO . När känsligheten ändras från det värde som valts av användaren, kommer ISO-känsligheten att visas på displayerna.

Automatisk ISO-känslighetskontroll

  • Vid höga ISO-känsligheter kan "brus" (slumpmässigt fördelade ljusa pixlar, dimma eller linjer) öka.
  • Vid höga ISO-känsligheter kan kameran ha svårt att fokusera.
  • Det föregående kan förhindras genom att välja ett lägre värde för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Maximal känslighet ].