Exponeringskompensationsratten

Använd den här knappen för att ändra exponeringen från det värde som föreslagits av kameran. Exponeringskompensation kan användas för att göra bilder ljusare eller mörkare.

−1 EV
Ingen exponeringskompensation
+1 EV

Justering av exponeringskompensation

 • Vrid på ratten för exponeringskompensation.
 • Exponeringskompensation kan justeras i området −3 till +3 EV i steg om 1/3 EV.
 • Högre värden gör motivet ljusare, lägre värden mörkare.
 • För att avbryta exponeringskompensation, ställ in exponeringskompensationsratten på [ 0 ].
 • Vid andra värden än ±0,0 visar kameran en E -ikon och exponeringsindikatorn (Exponeringsindikatorer ) i fotoläge eller en E -ikon i videoläge. Du kan kontrollera kompensationsvärdet på informationsdisplayen (DISP-knappen ) eller i -menyn när du tar bilder och på i menyn när du spelar in videor. För att kontrollera kompensationsvärdet i i menyn, välj Custom Setting f1 eller g1 [ Customize i menu ] och tilldela [ Exposure compensation ] till i menyn (Anpassa i menyn ).
  Övervaka
  Sökare

Inställning via andra sätt än exponeringskompensationsratten

Om du ställer in exponeringskompensationsratten på [ C ] kan du justera exponeringskompensationen på andra sätt enligt följande.
Värden mellan –5 EV och +5 EV är tillgängliga för foton och mellan –3 EV och +3 EV för videor.

Läge M

 • I läge M påverkar exponeringskompensationen endast exponeringsindikatorn; slutartid, bländare och ISO-känslighet ändras inte. Bildens totala ljusstyrka ändras inte heller.
 • När automatisk ISO-känslighetskontroll (ISO-känslighetsinställningar ,ISO-känslighetsinställningar ) är i kraft justeras ISO-känsligheten automatiskt enligt värdet som valts för exponeringskompensation och bildens totala ljusstyrka ändras.

Använda en blixt

När en extra blixtenhet används påverkar exponeringskompensationen både blixtnivån och exponeringen och ändrar ljusstyrkan för både huvudmotivet och bakgrunden. Anpassad inställning e3 [ Exponeringskomp. för blixt ] kan användas för att begränsa effekterna av exponeringskompensation till enbart bakgrunden.