Varumärken och licenser

  • SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
  • Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
  • Apple ® , App Store ® , Apples logotyper, iPhone ® , iPad ® , Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och/eller andra länder.
  • Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Android-roboten reproduceras eller modifieras från arbete som skapats och delas av Google och används enligt villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.
  • IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc., i USA och/eller andra länder och används under licens.
  • HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
  • Ordmärket och logotypen Bluetooth ® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av Nikon sker under licens.
  • Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
  • Alla andra varumärken som nämns i det här dokumentet eller den andra dokumentationen som medföljer din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.
  • Användning av Made for Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att ansluta specifikt till de Apple-produkter som identifieras på märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regulatoriska standarder. Observera att användningen av detta tillbehör med en Apple-produkt kan påverka den trådlösa prestandan.

FreeType-licens (FreeType2)

Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Alla rättigheter förbehållna.

MIT-licens (HarfBuzz)

Delar av denna programvara är copyright © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Alla rättigheter förbehållna.

Unicode ® Character Database License (Unicode ® Character Database)

Programvaran för denna produkt använder Unicode ® Character Database License med öppen källkod. Villkoren för programvarulicensen är följande:
MEDDELANDE OM COPYRIGHT OCH TILLSTÅND
Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Med ensamrätt.
Distribueras under användarvillkoren i
https://www.unicode.org/copyright.html .
Tillstånd ges härmed kostnadsfritt till varje person som skaffar en kopia av Unicode-datafilerna och all tillhörande dokumentation (”Datafilerna”) eller Unicode-programvaran och all tillhörande dokumentation (”Programvaran”) att handla med Datafilerna eller programvara utan begränsning, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, modifiera, slå samman, publicera, distribuera och/eller sälja kopior av datafilerna eller programvaran, och att tillåta personer till vilka datafilerna eller programvaran tillhandahålls att göra så, förutsatt att heller

(i) detta meddelande om upphovsrätt och tillstånd visas tillsammans med alla kopior av datafilerna eller programvaran, eller
(ii) detta meddelande om upphovsrätt och tillstånd visas i tillhörande dokumentation.

DATAFILERNA OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE INTRÄDNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER INNEHAVARERNA SOM INGÅR I DETTA MEDDELANDE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSVAR ELLER NÅGRA SÄRSKILDA INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER NÅGRA SKADOR OAVSETT SOM RESULTAT FRÅN FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV ANVÄNDNING, ELLER DATA ELLER NÅGON, ANDRA SKADESTÅENDE ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA AV DATAFILERNA ELLER PROGRAMVARAN.
Förutom vad som anges i detta meddelande, får namnet på en upphovsrättsinnehavare inte användas i reklam eller på annat sätt för att främja försäljning, användning eller annan handel med dessa datafiler eller programvara utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

AVC Patent Portfolio License

DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD UNDER AVC PATENTPORTFÖLJENS LICENS FÖR PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING AV EN KONSUMENT FÖR

(i) KODA VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AVC STANDARD ("AVC VIDEO") OCH/ELLER
(ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODADES AV EN KONSUMENT SOM ENGAGERAS I EN PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER ERHÅLLS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖRER LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO.

INGEN LICENS GÅR ELLER SKA UNDERFÖRSTÅS FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING.
YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, LLC
SE https://www.mpegla.com