Папка за съхранение

 1. G бутон
 2. C меню за снимане на снимки

Изберете папката, в която ще се съхраняват следващите снимки.

1Папка
2Номер на папка
3Име на папка

Преименуване на папки

Името на папката по подразбиране, което се появява след номера на папката, е “NZ_FC”. За да промените името, присвоено на нови папки, изберете [ Преименуване ].

 • Съществуващите папки не могат да бъдат преименувани.
 • Ако желаете, името по подразбиране може да бъде възстановено за следващите папки чрез натискане и задържане на бутона O , докато се показва клавиатурата.

Въвеждане на текст

Когато се изисква въвеждане на текст, се показва клавиатура.

 • Докоснете букви на екрана, за да ги вмъкнете в текущата позиция на курсора. Можете също да въвеждате символи, като ги маркирате с мултиселектора и натиснете J
  1Област за показване на текст
  2Област на клавиатурата
 • За да преместите курсора на нова позиция, докоснете дисплея или завъртете главния диск за управление.
 • Ако бъде въведен знак, когато областта за показване на текст е пълна, най-десният знак ще бъде изтрит.
 • За да изтриете знака под курсора, натиснете бутона O
 • За да завършите въвеждането, натиснете X
 • За да излезете без да завършите въвеждането на текст, натиснете G .

Изберете папка по номер

Папката, в която ще се съхраняват следващите снимки, може да бъде избрана по номер. Ако папка с посочения номер все още не съществува, ще бъде създадена нова папка.

 1. Изберете [Избор на папка по номер ].
  • Маркирайте [ Изберете папка по номер ] и натиснете 2 , за да се покаже диалоговият прозорец [ Изберете папка по номер ].
 2. Изберете номер на папка.
  • Натиснете 4 или 2 , за да маркирате цифри.
  • За да промените маркираната цифра, натиснете 1 или 3 .
 3. Запазете промените и излезте.
  • Ако папка с избрания номер вече съществува, иконата W , X или Y ще се покаже отляво на номера на папката. Натиснете J , за да завършите операцията и да се върнете в главното меню; ако изберете папка с W или X , тя ще бъде избрана като папка за нови снимки.
  • Ако изберете номер на папка, който все още не съществува, ще бъде създадена нова папка с този номер, когато натиснете J
  • И в двата случая следващите снимки ще бъдат съхранени в избраната папка.
  • За да излезете, без да променяте папката за съхранение, натиснете бутона G

Икони на папки

Папките в диалоговия прозорец [ Изберете папка по номер ] се показват с W , ако са празни, с Y , ако са пълни (съдържащи 5000 снимки или картина с номер 9999) или с X , ако са частично пълни. Икона Y показва, че в папката не могат да се съхраняват повече снимки.

Изберете папка от списъка

За да изберете от списък със съществуващи папки:

 1. Изберете [Избор на папка от списък].

  Маркирайте [ Избор на папка от списък ] и натиснете 2 , за да се покаже диалоговият прозорец [ Избор на папка от списък ].
 2. Маркирайте папка.
  Натиснете 1 или 3 , за да маркирате папка.
 3. Изберете маркираната папка.
  • Натиснете J , за да изберете маркираната папка и да се върнете в главното меню.
  • Следващите снимки ще бъдат съхранени в избраната папка.

Номера на папки и файлове

 • След като номерът на папката достигне 999, камерата ще спре да създава нови папки автоматично и ще деактивира освобождаването на затвора, ако:
  • текущата папка съдържа 5000 снимки (в допълнение, видеозаписът ще бъде деактивиран, ако камерата изчисли, че броят файлове, необходими за запис на видеоклип с максимална дължина, ще доведе до папка, съдържаща над 5000 файла), или
  • текущата папка съдържа снимка с номер 9999 (в допълнение, видеозаписът ще бъде деактивиран, ако камерата изчисли, че броят на файловете, необходими за запис на видеоклип с максимална дължина, ще доведе до файл с номер над 9999).
 • Ако има място на картата с памет, въпреки това ще можете да продължите да снимате чрез:
  • създаване на папка с номер по-малък от 999 и избирането й като папка за съхранение, или
  • промяна на опциите, избрани за [ Размер на кадър/честота на кадрите ] и [ Качество на видео ] преди запис на видеоклипове.

Време за стартиране

Може да е необходимо допълнително време за стартиране на камерата, ако картата с памет съдържа много голям брой файлове или папки.