Търговски марки и лицензи

  • Логотата SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD-3C, LLC.
  • Windows е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.
  • Apple® , App Store® , логото на Apple , iPhone® , iPad® , Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc. , регистрирани в САЩ и/или други страни.
  • Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Роботът на Android се възпроизвежда или модифицира от произведение, създадено и споделено от Google и използвано съгласно условията, описани в лиценза за авторство Creative Commons 3.0.
  • IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems , Inc., в Съединените щати и/или други страни и се използва по лиценз.
  • HDMI, HDMI логото и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.
  • Словесната марка и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Nikon е по лиценз.
  • Wi-Fi и логото на Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
  • Всички други търговски имена, споменати в този документ или другата документация, предоставена с вашия продукт Nikon, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.
  • Използването на значката Made for Apple означава, че аксесоарът е проектиран да се свързва специално с продуктите на Apple, посочени в значката, и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичната производителност.

FreeType лиценз (FreeType2)

Части от този софтуер са с авторско право © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Всички права запазени.

Лиценз на MIT (HarfBuzz)

Части от този софтуер са с авторско право © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Всички права запазени.

Unicode® Character Database License ( Unicode® Character Database)

Софтуерът за този продукт използва софтуера с отворен код Unicode® Character Database License. Условията на софтуерния лиценз са както следва:
ЗАБЕЛЕЖКА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И РАЗРЕШЕНИЯ
Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Всички права запазени.
Разпространява се съгласно Условията за ползване в
https://www.unicode.org/copyright.html .
С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие на файловете с данни Unicode и всяка свързана документация („Файловете с данни“) или Unicode софтуера и всяка свързана документация („Софтуер“) за работа с файловете с данни или Софтуер без ограничения, включително, без ограничение, правата за използване, копиране, модифициране, сливане, публикуване, разпространение и/или продажба на копия на Файловете с данни или Софтуера, както и за разрешаване на лица, на които са предоставени Файловете с данни или Софтуерът, да правят така че, при условие че или

(i) това известие за авторски права и разрешение се появява с всички копия на Файловете с данни или Софтуера, или
(ii) това известие за авторски права и разрешение се появява в свързаната Документация.

ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ И СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКВИ СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКВЪВ ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗНАЧАВАНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА С ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАЖБА, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЪТ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА, ВКЛЮЧЕНИ В ТОВА ИЗВЕСТЕНИЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВА ИСК, ИЛИ СПЕЦИАЛНИ НЕПРЯКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ ЩЕТИ, КАКВАТО И ДА Е, КОИТО В РЕЗУЛТАТ ОТ НЯМА, В РЕЗУЛТАТ ОТ НЯМА, ДРУГИ ДЕЛИКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИКАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАЙЛОВИТЕ ДАНИ ИЛИ СОФТУЕРА.
Освен както се съдържа в това известие, името на притежателя на авторски права не трябва да се използва в реклама или по друг начин за насърчаване на продажбата, употребата или други сделки с тези файлове с данни или софтуер без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права.

Лиценз за патентно портфолио на AVC

ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ ЛИЦЕНЗИРА СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА ЗА ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО AVC ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА

(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ С СТАНДАРТА AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАЙТЕ AVC ВИДЕО, КОИТО БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАЕМЕН С ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО ОТ ВИДЕО ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРОВАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC ВИДЕО.

НИКАКЪВ ЛИЦЕНЗ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИЛИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДНАЗНАВА ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, LLC
ВИЖТЕ https://www.mpegla.com