Търговски марки и лицензи

  • Логото SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD-3C, LLC.
  • Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.
  • Apple ® , App Store ® , логата на Apple, iPhone ® , iPad ® , Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и/или други страни.
  • Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Роботът Android е възпроизведен или модифициран от работа, създадена и споделена от Google и използвана съгласно условията, описани в лиценза Creative Commons 3.0 Attribution.
  • IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc. в Съединените щати и/или други страни и се използва с лиценз.
  • HDMI, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.
  • Словната марка и логото Bluetooth ® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Nikon е по лиценз.
  • Wi-Fi и логото на Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
  • Всички други търговски имена, споменати в този документ или в другата документация, предоставена с вашия продукт Nikon, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.
  • Използването на значката Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран да се свързва конкретно с продуктите на Apple, посочени в значката, и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичната работа.

Лиценз FreeType (FreeType2)

Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Всички права запазени.

Лиценз на MIT (HarfBuzz)

Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Всички права запазени.

Лиценз за база данни за знаци Unicode ® (база данни за знаци Unicode ® )

Софтуерът за този продукт използва софтуера с отворен код Unicode® Character Database License. Условията на софтуерния лиценз са както следва:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И РАЗРЕШЕНИЕ
Авторско право © 1991-2019 Unicode, Inc. Всички права запазени.
Разпространява се съгласно Условията за ползване в
https://www.unicode.org/copyright.html .
С настоящото се дава безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от файловете с данни в Unicode и всяка свързана документация („Файловете с данни“) или софтуера на Unicode и всяка свързана документация („Софтуерът“), за да работи с файловете с данни или Софтуер без ограничение, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, сливане, публикуване, разпространение и/или продажба на копия на Файловете с данни или Софтуера и да разрешават на лицата, на които са предоставени Файловете с данни или Софтуера, да правят така че, при условие че или

(i) тази бележка за авторски права и разрешение се появява с всички копия на файловете с данни или софтуера, или
(ii) това известие за авторски права и разрешение се появява в свързаната документация.

ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ И СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА”, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЪТ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА, ВКЛЮЧЕНИ В ТОВА ИЗВЕСТИЕ, НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСК ИЛИ СПЕЦИАЛНИ НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО ДА ВЪРХУ ДЕЙСТВИЕ ПО ДОГОВОР, ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ ИЛИ СОФТУЕРА.
Освен както е посочено в това известие, името на притежателя на авторските права няма да се използва в реклами или по друг начин за насърчаване на продажбата, използването или други сделки с тези файлове с данни или софтуер без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права.

Лиценз за патентно портфолио на AVC

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА ЗА ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО на AVC ЗА ЛИЧНА И НЕСТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА

(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ С AVC СТАНДАРТА („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЙТО Е КОДИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, АНГАЖИРАН В ЛИЧНА И НЕСТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ AVC ВИДЕО.

НИКАКЪВ ЛИЦЕНЗ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБЕЖДАВА ЗА ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, LLC
ВИЖТЕ https://www.mpegla.com