Измерване

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Измерването определя как камерата задава експозицията. За повече информация вижте “ Измерване ” в “ Меню i ” ( Измерване ).