Измерване

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете как камерата измерва експозицията във видео режим. [ Точково измерване ] не е налично в менюто за запис на видео ( Измерване ).