Нулирайте персонализираните настройки

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Възстановете персонализираните настройки до техните стойности по подразбиране.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата