b1: Лесна компенсация на експозицията

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали компенсацията на експозицията може да се извърши с диска за управление, когато дискът за компенсация на експозицията е настроен на [ C ].

опцияОписание
[ Включено (автоматично нулиране) ]Компенсацията на експозицията може да се регулира с помощта на диск за управление. Настройката, избрана с диска за управление, се нулира, когато фотоапаратът се изключи или таймерът за готовност изтече.
[ Включено ]Компенсацията на експозицията може да се регулира с помощта на диск за управление. Компенсацията на експозицията не се нулира, когато фотоапаратът се изключи или таймерът за готовност изтече (в режим b , компенсацията на експозицията се нулира, когато фотоапаратът се изключи).
[ Изключено ]Задайте компенсацията на експозицията с диска за компенсация на експозицията.
  • Активиран в режими P , S , A и b . В режим b задайте потребителска настройка b4 [ b режим на експозиция комп. ] до [ Активиране ]. Лесната компенсация на експозицията не е налична в други режими.
  • Използваният диск за управление варира в зависимост от режима на снимане.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата