g4: Чувствителност на AF проследяване

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Задайте чувствителността на AF проследяване от стойности от 1 до 7 във видео режим, когато режимът на фокусиране е настроен на AF-C или AF-F .

  • Изберете [ 7 (Ниско) ], за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.
  • Ако обектът напусне избраната зона на фокусиране, когато е избрано [ 1 (High) ], камерата ще реагира чрез бързо преместване на фокуса към нов обект в същата област.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата