Забележки

Бележки за клиенти в САЩ

Зарядното устройство за батерията
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ—ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
За свързване към захранване извън САЩ, използвайте адаптер за щепсел с подходяща конфигурация за електрическия контакт, ако е необходимо. Този захранващ блок е предназначен да бъде правилно ориентиран във вертикално или монтирано на пода положение.

Декларация за радиочестотни смущения на Федералната комисия по комуникациите (FCC).

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

  • Пренасочете или преместете приемната антена.
  • Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
  • Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
  • Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Модификации

FCC изисква потребителят да бъде уведомен, че всякакви промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от Nikon Corporation, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Интерфейсни кабели

Използвайте интерфейсните кабели, продавани или предоставени от Nikon за вашето оборудване. Използването на други интерфейсни кабели може да надхвърли ограниченията на клас B, част 15 от правилата на FCC.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, Ню Йорк 11747-3064, САЩ
Тел.: 631-547-4200

Забележка за клиенти в Канада

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Бележки за клиенти в Европа

ВНИМАНИЕ : РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ СМЕНИ С НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЕТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

Този символ показва, че електрическото и електронното оборудване трябва да се събира отделно.

Следното се отнася само за потребители в европейски страни:

  • Този продукт е предназначен за разделно събиране в подходящ събирателен пункт. Не изхвърляйте като битови отпадъци.
  • Разделното събиране и рециклирането помага за опазването на природните ресурси и предотвратява отрицателните последици за човешкото здраве и околната среда, които могат да възникнат в резултат на неправилно изхвърляне.
  • За повече информация се свържете с търговеца или местните власти, отговарящи за управлението на отпадъците.

Този символ върху батерията показва, че батерията трябва да се събира отделно.

Следното се отнася само за потребители в европейски страни:

  • Всички батерии, независимо дали са маркирани с този символ или не, са определени за разделно събиране в подходящ пункт за събиране. Не изхвърляйте като битови отпадъци.
  • За повече информация се свържете с търговеца или местните власти, отговарящи за управлението на отпадъците.