Коментар на изображението

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Добавете коментар към нови снимки, докато се правят. Коментарите могат да се видят в раздела [ Информация ] на NX Studio.

Въведете коментар

Въведете коментар до 36 знака. Маркирайте [ Въведете коментар ] и натиснете 2 , за да се покаже диалогов прозорец за въвеждане на текст. За информация относно въвеждането на текст вижте „Въвеждане на текст“ ( Въвеждане на текст ).

Прикачете коментар

За да прикачите коментара към следващите снимки, маркирайте [ Прикачи коментар ], натиснете 2 и потвърдете, че се появява отметка ( M ) в съседното поле за отметка. Натиснете J , за да запазите промените и да излезете; коментарът ще бъде прикачен към всички следващи снимки.

Информация за снимката

Коментарите могат да се видят на страницата с данни за заснемане в дисплея с информация за снимката.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата