Качество на изображението

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Изберете файлов формат за снимки. За повече информация вижте “ Качество на изображението ” в “ Меню i ” ( Качество на изображението ).